Топ-100
Back

ⓘ Заштитени подрачја ..
                                               

Национален парк

Национален парк - заштитен природен или полуприроден предел во сопственост на владата на една земја. Во ваквото подрачје се забранети градежни потфати, експлоатација на природните ресурси и менување на теренот, а се дозволува негово користење за рекреација и еколошки активности. Првиот национален парк во светот е Јелоустон во САД, основан во 1872 г., иако самата идеја е постара. Првиот во Македонија е Пелистер, прогласен во 1948 г. Меѓународниот сојуз за заштита на природата, и неговата Светска комисија за заштитени области, националните паркови се класификуваат како заштитени области од I ...

                                               

Пазинска Јама

Пазинска Јама – јама кај Пазин. Таа е единствена хидрогеолошка појава за целиот динарски карст, заштитена е и прогласена за споменик на природата. Настанала точно на границата меѓу сивата и црвената Истра.

                                               

Споменик на природата

Споменик на природата - природно или природно-културно обележје од исклучителна или единствена вредност поради неговата реткост, естетски квалитет или културно значење. Согласно правилата на Светскиот одбор за заштитени подрачја, спомениците на природата се места на заштита од III степен, и опишани како: Спомениците на природата важат подрачја од III степен на заштитеност, по националните паркови II степен и подрачјата на дивина I степен. Европската агенција за животна средина ги наведува следниве напатствија при изборот на споменици на природата: Подрачјето треба да е доволно големо за да ...

                                     

ⓘ Заштитени подрачја

 • Ова претставува список на заштитени природни подрачја во Република Македонија, кој содржи три национални парка 108.338 хектари четири строги национални
 • одбор за заштитени подрачја спомениците на природата се места на заштита од III степен, и опишани како: Спомениците на природата важат подрачја од III
 • животни, или воопшто за благосостојбата на паркот. Постојат и особено заштитени подрачја 550 км2 во кои може да се влезе само со писмена дозвола. Законот
 • инфраструктури, граници на урбани подрачја за детално планирање на просторот, граници на споменички целини и други заштитени подрачја и други податоци потребни
 • закон донесен во Собранието на РМ, а некои со одлуки на општините. Заштитени подрачја во Македонија 2018 United Nations List of Protected Areas of Macedonia
 • во Квебек Официјална страна англиски француски - Регистар на заштитени подрачја во Квебек - Министерство за одржлив развој, животна околина и паркови
 • дека 45.940 километри квадратни, или 60 проценти од екорегионот е во заштитени подрачја Заштитените области го вклучуваат Биосферниот резерват Ел Визкаино
 • Шумските паркови во Нов Зеланд англ. forest parks се шумовити подрачја во јавна сопственост, под раководство на Службата за заштита на природата. Шумските
 • комисија за заштитени подрачја WCPA има за цел да се залага за воспоставувањето и делотворното раководење на заштитени копнени и морски подрачја ширум светот
 • мочуришта и многу острови. Речиси сите предели под надлежност на службата се заштитени поради нивната пејзажна, научна, историска или културна вредност, или
 • град. Жупска клима има во котлините со умереноконтинентална клима кои се заштитени од студените воздушни струења. Таа се карактеризира со топли лета и поблаги
 • Калник. На подрачјето на Копривничко - крижевачката жупанија има единаест заштитени делови од природата, кои завземаат површина од околу 5, 550 ha. Посебни

Users also searched:

...
...
...