Топ-100
Back

ⓘ Заштита на природата ..
                                               

Генетски фонд

Големиот генетски фонд укажува на голема генетска разновидност, што е одлика на здравите и издржливи популации што издржуваат епизоди на интензивна селекција. Малиот генетски фонд се одликува со мала генетска разновидност што предизвикува намалена адаптивна вредност и зголемени изгледи за изумирање. Некаква предност е тоа што согласно генетскиот дрифт, ова може да предизвика зголемување на физичката способност и издржливост, што може да ја стабилизира популацијата ако е прилично мала. Кога сите единки во популацијата се идентични во однос на дадена фенотипска одлика, популацијата се нареку ...

                                               

Герилско градинарство

Герилско градинарство - градинарство кое се врши на туѓо земјиште без дозвола. Тоа опфаќа многу разновидна група на луѓе со најразлични мотивации, од ентузијастички градинари кои ги преминуваат своите законски граници па сè до политички мотивираниот градинар кој се обидува преку дирекно дејствување да предизвика промени. Герилското градинарство се вмешува во имотните права и аграрната реформа. Земјиштето на кое се врши герилското градинарство е најчесто напуштено или запуштено од неговиот законски сопственик и герилските градинари го "заземаат" за да одгледуваат растенија. Герилските гради ...

                                               

Обработка на отпадни води

Обработка на отпадните води - процес на отстранување на загадувачите од отпадната вода. Вклучува физички, хемиски и биолошки процеси за отстранување на физички, хемиски и биолошки загадувачи. Целта на процесот е добивање на обработен ефлуент и цврст отпад или тиња погодни за испуштање или повторна употреба назад во животната средина. Овој материјал често е ненамерно загадуван со многу отровни органски и неоргански соединенија.

                                               

Црвен список на МСЗП

Црвениот список на МСЗП, создаден во 1948, е најопсежниот попис на заштитниот статус на растителните и животниски видови во светот. Меѓународниот сојуз за заштита на природата е главниот светски орган на заштниот статус на видовите. Разни земји и организации имаат свои регионални црвени листи, кои го проценуваат ризикот од изумирање на видовите присутни во извесна политичка целина. Црвениот список на МСЗП се темели на прецизни критериуми за утврдување на ризикот од изумирање на илјадници видови и подвидови. Ови критериуми се однесуваат на сите видови, во сите земји во светот. Спискот има з ...

                                     

ⓘ Заштита на природата

 • за заштита на природата или МСЗП англ. International Union for Conservation of Nature, IUCN - меѓународна организација посветена на заштитата на природните
 • за заштита на природата англиски: Department of Conservation маорски: Te Papa Atawhai или DOC - државен орган на Нов Зеланд надлежен за заштита на природните
 • Службата за заштита на природата швед. Naturvårdsverket е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за заштита на животната
 • на загрозени видови Список на критично загрозени видови Заштита на природата Птици на Црвениот список на МСЗП BirdLife International. Посетено на 1
 • правилата на Светскиот одбор за заштитени подрачја, спомениците на природата се места на заштита од III степен, и опишани како: Спомениците на природата важат
 • Се наоѓа под заштита на државата како значајно природно богатство од III категорија. Според класификацијата на Меѓународен сојуз за заштита на природата МСЗП
 • Шведска се под раководство на Службата за заштита на природата швед. Naturvårdsverket Целта на службата за е да создаде систем на заштитени подрачја кои
 • се Хифиската патека и планината Овен. Паркот е под управа на Службата за заштита на природата Популарни активности во паркот се планинарењето, сплаварењето
 • паркови, споменици на природата парк - шуми, орнитолошки резервати и други подрачја заштитени со закон заштита на озонската обвивка, заштита од штетна бучава
 • Специјалниот резерват на природата Увац е резерват на природата од прва категорија и се наоѓа на подрачјето на југозападна Србија. Завзема површина од
 • промената на животната околина и начин на издршка. Меѓународниот сојуз за заштита на природата МСЗП, IUCN смета дека дури 40  од видовите на светот се на некој

Users also searched:

...
...
...