Топ-100
Back

ⓘ Металургија ..
                                               

Експлозивно оформување

Експлозивно оформување е металуршка техника во која се користи експлозивно полнење наместо удар или притисок, и во основа е многу поевтина од градење на доволно големи и задоволувачки преси со висок притисок, од друга страна пак, неизбежно е пакетното процесирање, произведување на производите еден по еден и долго време за нивно подесување. Има неколку различни пристапи, еден од нив е да се стави метална плоча на калап, и просторот кој се вмешува да биде евакуиран со вакуумска пумпа, потоа да се постави целиот склоп од вода и да се детонира полнење на соодветна висина над плочата. За компли ...

                                               

Заварување

Заварување или швајсување – процес на спојување на два или повеќе метални делови од ист или приближно ист хемиски состав. Со спојувањето се добива нераздвојна врска. Заварувањето се изведува под дејство на топлина, со додавање или понекогаш и без додавање дополнителен материјал и со примена на притисок или без него. При заварувањето се врши локално загревање на рабовите на металните делови кои треба да се спојат. Загревањето се врши до температура при коа металот преминува од цврста во тестава или течна состојба, што зависи од видот и начинот на заварување. Постојат два вида заварувања: за ...

                                               

Ингот

Ингто е парче метал што се добива со излевање во некаква форма, најчесто кратки и дебели шипки или блокови, пред понатамошна обработка. Овој термин често се користи за парче сирово железо излеано во песок или кокили кое понатаму се преработува во челик.

                                               

Метал

Оваа страница се однесува на металот како геолошка супстанција. За други значења видете метал појаснување. Метал или ковина - хемиски елемент кој брзо образува позитивни јони и во својата структура има метални врски. Металите понекогаш се опишуваат како решетки од позитивни јони обиколени со облак од делокализирани електрони. Металите се едни од трите групи на елементи одликувани од нивните јонизациони и сврзувачки својства, заедно со металоидите и неметалите. Во периодниот систем е повлечена дијагонална линија од борот) до полониумот за да ги одвои металите од неметалите. Елементите на ов ...

                                     

ⓘ Металургија

 • Металургија е наука за металите како и за процесите на добивање и преработка на металите и нивните соединенија, соли и отпадни материјали. Исто така металургија
 • Четврта по големина индустриски центар на Украина развиена машини, металургија хемиска и изградба индустрии. Населението - 766.000 2014 Портал:
 • Машинство и инженерство Хемија и петрохемија Гориво и енергија Црна и бела металургија Градежни материјали Стакло Дрво и хартија Текстил Храна и нејзина обработка
 • Московската област е високоиндустријализирана. Главни индустриски гранки се металургија преработувачка на нафта и машинство, храна, енергија и хемикалии. Гувернер
 • комбинирани елементи на хемија, физика, астрологија, уметност, семиотика, металургија медицина, мистицизам, и религија. Алхемичарите тежнееле кон остварување
 • Најзастапена индустрија: Електроника електронска опрема, компјутери, металургија хемиска индустрија, прехранбена индустрија, текстилна индустрија, бродоградителство
 • развиени повеќе економски гранки од кои најбитни се: Прехранбена индустрија Металургија Механичка индустрија Транспорт Земјоделство Фармацевтска индустрија Дижон
 • центар на округот Џеферсон. Основан е во 1871 како центар на црната металургија и е наречен по англискиот град Бирмингем. Населението во Бирмингем изнесува
 • манган ткибули центар за откоп на јаглен Зестапони познат по тешката металургија Хони, и Сачхере. традиционално Имеретија е земјоделски центар, познат
 • дипломирал на Политехничкиот факултет во Тирана, Албанија како инженер по металургија Во Германија на Техничкиот Универзитет во Фрајбург стекнал обука во
 • за добивање и преработка на железо и челик. Најголем објект на црната металургија во Македонија. Проектиран е од 1959 година, граден од 1961 година, а
 • метали, со исклучок на Авганистан, овозможиле развој на црната и обоената металургија на машинската индустрија, на хемиската и нафтопреработувачката индустрија