Топ-100
Back

ⓘ Шумарство ..
                                               

Анатомија и технички својства на дрвото

Основните елементи кои ги изградуваат сите живи организми се нарекуваат клетки. Според тоа и дрвото како жив растителен организам го градаат разни видови на клетки и ткива и тие му даваат обележја на градбата на дрвото. Градбата на дрвото може да се запознае на карактеристичните пресеци на дрвото, врз основа на карактеристиките на поедините видови клетки. Обликот и големината на клетките, како и специфичните обележја на допирните места преку кои се одвива размената на материи помеѓу клетка и ткиво, можаат да се видаат кога издвоените клетки се гледаат под микроскоп. Во првиот дел ќе бидаат ...

                                               

Дрво (растение)

Дрво - повеќегодишно цврсто растение со многу разграноци извишени над земјата што стојат на стебло. Некои стручњаци определуваат минимална висина, која се движи од 3 м до 6 м;, додека пак некои даваат минимален пречник на стеблото од 10 см. Дрвнеестите растенија што не го задоволуваат критериумите бидејќи имаат повеќе стебла и/или низок раст се нарекуваат грмушки, иако постојат многу дрва што не ги задоволуваат тие критериуми. Во споредба со највеќето други растенија, дрвата живеат значително подолго - некои достигнуват старост од неколку илјади години и висина од 115 м. Дрвата се важен де ...

                                               

Мочуриште

Мочуриште или блато - влажно подрачје со шумска растителност. Многу мочуришта се јавуваат покрај поголеми реки, каде суштински зависат од нивниот водостој. Други пак, се јавуваат на бреговите на поголемите езера. Некои имаат изолирани делчиња со нормална растителност, додека пак други имаат суви возвишенија обраснати со водни растенија или растенија што трпат повремени поплавувања. Постојат два вида на мочуришта: "вистински" барски шуми и "преодни" мочуришта од честак. Водата во едно мочуриште може да биде слатка, соленикава или солена. Најголемите мочуришта во светот се среќаваат крај гол ...

                                               

Пенушка

По сечењето на едно дрво останува пенушка - мал долен дел од дрвото заедно со корењата. Пенушките тешко се вадат од земја. Или се ископуваат или се отстрануваат со мелачка за пенушки. Пенушките понекогаш се во можнос да се регенерираат во ново дрво. Често едно исечено листопадно дрво повторно никнува на повеќе места околу работ на пенушката или од корењата. Ова може да биде пожелно или непожелно, зависно од тоа дали дрвото трајно се остранува или пак шумата се чека да се обнови. Новите фиданки некогаш стануваат дрва сами за себе заради веќе постоечкиот коренски систем; меѓутоа исечениот де ...

                                               

Цер

Церот е јужноевропско и западноазиско дрво. Ареалот му се протега од Шпанија и Франција каде е редок на запад, преку Апенинскиот и Балканскиот полуостров, до Мала Азија и Сирија на исток. На север се протега до јужна Швајцарија и Австрија, а најсеверно до Моравија.

                                               

Шума

Шума - подрачје густо обраснато со дрва. Шумите покриваат 9.4% од површината на Земјата или 30% од вкупната копнена површина), но некогаш покривале 50%. Имаат значајна улога како живеалишта за организмите, како фактори во кружењето на водата и запазувачи на почвите. Со тоа, тие се меѓу најважните елементи на биосферата. Една шума се состои од горен кат кај крошните и долен кат, кој потоа се дели на кат на грмушки, кат на билки и кат на мовови и почвени микроорганизми. Кај извесни посложени шуми постои и изразен меѓукат на пониски дрвја. Шумите се од огромно значење за човекот бидејќи вршат ...

                                               

Шумски расадник

Шумски расадник е посебно уредена површина за производство на садници за пошумување или за озеленување на населби. Садниците се произведуваат наменски, со одбрани технолошки постапки и методи на одгледување, продуктивно и економично, а со единствена цел – производство на висококвалитетни садници.

                                     

ⓘ Шумарство

 • Шумарство - стопанска гранка која го опфаќа одгледувањето и искористувањето на шумите. Тие имаат големо значење за здравјето на населението, бидејќи го
 • Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство - прв човек во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија
 • Министерството за земјоделство и шумарство англ. Ministry of Agriculture and Forestry MAF маор. Te Manatu Ahuwhenua, Ngāherehere е државна установа
 • земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од министерствата во Владата на Македонија. Актуелен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Урбано шумарство - претставува грижа и управување на единечни дрвја и група од дрвjа во урбаната средина со цел подобрување на урбаната околина. Урбаните
 • Федерална агенција за шумарство е федерално тело кое врши контрола над употребата на шумарството во Руската Федерација. Оваа федерална агенција е создадена
 • хидротерапија и најстарата академија за шумарство во Германија, основана како Кралска академија за шумарство на Саксонија од Хајнрих Кота во 1811, заедно
 • Алиу Образование: Емилија Симоска Здравство: Илија Филипче Земјоделство, шумарство и водостопанство: Иван Ангелов Труд и социјална политика: Илијаз Сабриу
 • Транспорт: Боби Спирковски ДА Градежништво: Душко Кадиевски Земјоделство, шумарство и водостопанство: Владимир Џабирски Труд и социјална политика: Бедредин
 • за трговија и снабдување: Диме Бојановски министер за земјоделство и шумарство Крсте Симовски министер за народна просвета: Никола Минчев министер за
 • министер за здравство Аце Спасеновски СПМ - министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Муса Џафери ДУИ - министер за локална самоуправа Перо
Урбано шумарство
                                               

Урбано шумарство

Урбано шумарство - претставува грижа и управување на единечни дрвја и група од дрвjа во урбаната средина со цел подобрување на урбаната околина. Урбаните шумари садат и одржуваат дрвја, се грижат за соодветна заштита на дрвјата и шумите, спроведуваат истражувања ги промовираат придобивките од истите. Во околината на Скопје како примери за урбани шуми претставуваат парк-шумите Гази Баба и Водно.

Users also searched:

...
...
...