Топ-100
Back

ⓘ Научно образование ..
                                               

Градежен факултет - Скопје

Градежниот факултет - Скопје е дел од државниот универзитет Св.Кирил и Методиј од Скопје, Р.Македонија. Основан е во 1949 година. Градежниот факултет е јавна високообразовна установа која врши високообразовна, научноистражувачка и применувачка дејност од областа на градежништвото и геодезијата, вклучувајќи ги сите подрачја што им припаѓаат. Приоритетна задача на Факултетот е да организира додипломски, последипломски и докторски студии и да врши пренесување знаења во стопанските и на нестопанските дејности и да дава креативни кадри за стопанството и за јавните служби. Во учебната 2006-2007 ...

                                               

Мишо Нетков

Проф. д-р Мишо Нетков роден е во Скопје 1950 г. Основно образование завршил во О.У. "Даме Груев" -Скопје а средно во гим. "Орце Николов" -Скопје. Завршил Филозофски факултет во Скопје-група Историја на народите на Југославија. Магистрирал 2009 г. во ИНИ-Скопје на тема: "МТВ-ризница на колективната меморија" - Докторирал во ИНИ 2011 г.на тема "Мултикултурата во националните електронски медиуми на Балканот 1989-2008".

                                               

Фонетика

Фонетика - науката која ги изучува физичките гласови на човечкиот говор. Таа се занимава со физичките својства на говорните и сето она што физиолошки се одвива при нивната изведба, слушниот прием на гласовите, како и нивното неврофизиолошко восприемање. Фонетиката се изучувала уште пред 2.500 години во древна Индија. Напредокот во фонетиката ззапочнал со делото на индискиот јазичар Панини V век п.н.е. во кое тој расправа за местото и начинот на артикулација на согласките. Најзначајните индиски азбуки денес го следат редоследот воспоставен со класификацијата на Панини.

                                               

Руска академија на науките

Руската академија на науките се состои од Руската национална академија; мрежа на научни институти од целата Руска Федерација и дополнителни научни и општествени институции како што се библиотеки, издавачки куќи и болници. Со седиште во Москва, РАН се смата за цивилна, самоуправна, некомерцијална организација чиј основач е Владата на Русија. Ги комбинира членовите на РАН и научниците вработени во институциите. Во близина на централната академија се наоѓа споменик на Јуриј Гагарин на плоштадот кој го носи неговото име. Од ноември 2017 година, академијата ги вклучува сите 1008 институции и ос ...

                                               

Бура (драма)

Бура - драма од Вилијам Шекспир. Се верува дека драмата е напишана околу 1610-1611 година и многу критичари сметаат дека е последната драма што Шекспир ја напишал сам. Дејствoто се одвива на далечен остров, каде Просперо, избрканиот војвода на Милано, користејќи илузии и манипулација размислува за тоа како да ја врати својата ќерка Миранда на нејзиното вистинско место. Тој создава бура за да го намами својот брат Антонио, кој е сегашен војвода на Милано, иако нема право на тоа, и неговиот соучесник Алонсо, кралот на Неапол. Таму, неговите планови ја откриваат подлата природа на Антонио, из ...

                                               

Данчо Давчев

Дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот во Белград, Југоославија во 1972 година. Титулата Doctor - Ingenieur по компјутерски науки ја стекнал во 1975 година во Универзитетот во Париз 11 во Орсeј, Франција. Докторирал технички науки - компјутерски науки и информатика во 1981 година на Електротехничкиот факултет при Универзитетот во Белград, Југославија. Неговата професионална кариера опфаќа: професор на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје на Факултетот за електротехника и информациски технологии - ФЕИТ и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерств ...

                                     

ⓘ Научно образование

  • меѓународната научно - техничка соработка надзорот од неговата надлежност и врши други работи утрврдени со закон. Во состав на Министерството за образование и наука
  • и модели ИМФУФА на Роскилде универзитетот, како и на одделот за научно образование на Копенхагенскиот универзитет. Нејзините истражувачки интереси ги
  • Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование Меѓутоа
  • учат научно истражување со помош од академскиот кадар на факултетот. Додпиломците по физика најчесто работат во основното или средното образование Оние
  • Од 1987 година заминал како стипен дист на влада та на Швај ца рија на на уч но усо вр шу вање во Лозана. Во 1991 година бил избран за доцент на Институтот
  • остварена историската цел за обединување на постојните високообразовни и научно - истражувачки установи од југозападниот регион на Македонија, односно Битола
  • Подготвителни научно образование но постои THAVO Tweetalig Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs или Двојазично високото општото средно образование исто
  • секретаријат за општонародна одбрана, член на Експертската Влада и бил Министер за одбрана на Македонија. Животопис на Македонско Научно Друштво МНД
  • развој на високото образование Музеологијата, Германско - македонските односи и друго. Проф. д - р Марјан Димитријевски повеќепати научно истражувал во бројни