Топ-100
Back

ⓘ Индустриски култури. Поимот индустриски култури опфаќа група 4 на земјоделски култури чие производство служи како суровина во прехранбената и другите лесни инду ..
Индустриски култури
                                     

ⓘ Индустриски култури

Поимот индустриски култури опфаќа група 4 на земјоделски култури чие производство служи како суровина во прехранбената и другите лесни индустрии.

За разлика од житните цереалии и мешункастите бобови, културите од оваа група припаѓаат на различни ботанички семејства и значително се разликуваат, како според морфолошките карактеристики, така и според биолошките услови и технологијата и начинот на одгледување.

                                     

1. Групи

Културите кои се сметаат за индустриски, се обединети во следните подгрупи:

 • Лековити култури
 • Коренести култури шеќерна репка, голица
 • Специјални култури одгледувани на плантажи тутун, хмељ
 • Маслодајни култури
 • Влакнодајни култури
 • Зачини анасон, нане
                                     

2. Значење

Индустриски култури имаат големо влијание врз економијата на една земја, бидејќи обезбедуваат суровини за производство, што битно ја намалува потребата за увоз.

Освен тоа, со одгледувањето на индустриските култури се овозоможува подигање на приходите од земјоделското поризводство и се обезбедува економски развој за руралните средини.

                                     

3. Примери на индустриски култури

Пример за индустриски култури се земјоделските култури од кои се добива суровина за производство на влакна за облека. Такви се лен, коноп, памук, тутун или свила. Влакнодајните култури се меѓу најчестите и најзастапените индустриски култури. Тие се различни од културите кај кои плодовите можат веднаш да се користат и кои во одредени моменти произведуваат и суровини за индустријата.

                                     

4. Негативни ефекти

Негативните ефекти од производството на индустриски култури не се поради самите растенија кои се одгледуваат, туку од користењето хемиски средства и механизација за да се стимулира растот и приносот на овие култури. На тој начин, со испуштање отровни материи и гасови, се врши загадување на почвата, водата и воздухот, на долг рок и на самите производи.

                                     
 • одлегува и произведува: жито, градинарски култури односно зеленчук, индустриски култури овошје и фуражни култури за сточна храна, поради што тоа во својот
 • стручни трудови од областа на индустриските култури посебно за памукот. Автор е и на учебникот по индустриски култури Македонска енциклопедија. I изд. I.
 • државата најмногу се одгледувале житните култури Пелагонискиот и Југоисточниот дел се засеани и со индустриски култури а Полошкиот, Југозападниот и Југоисточниот
 • Погодни се за одгледување житни и индустриски култури а со соодветно наводнување и за градинарски и за овошни култури Најраспространети се во Овче Поле
 • количества житни култури пченица, пченка, јачмен индустриски култури шеќерна репка, маслодајна репка, сончоглед и хмељ градинарски култури компир, зелка
 • на сликарите и розите. Тој е индустриски центар и главен град на Розовата долина. Розата спаѓа меѓу значајните култури коjа се користи како суровина
 • Најзастапени се житните култури и тоа: пченицата, јачменот и пченката. На големи површини се застапени одгледувањето на зеленчук, индустриски растенија сточна
 • исто време тој е и африканското најзафатено пристаниште и има развиен индустриски центар. Неговото пристаниште е едно од светските најголеми природни длабочински
 • култури застапени се житото пченицата и јачменот шеќерната репка сè повеќе се намалува застапеноста во последниве години и индустриски култури
 • практични објекти како ккао шолја, списание или клупа во парк. Полињата како индустриски дизајн, графички дизајн, модно творештво, внатрешно уредување, декоративна

Users also searched:

влакнодајни култури, земјоделски култури, житни култури википедија,

...
...
...