Топ-100
Back

ⓘ Човечка географија ..
                                               

Демографија

Демографија е гранка од статистиката што го проучува населението, неговата големина, составот, развитокот и неговите општи обележја, гледани, пред се, од квантитативната страна.Демографија ѓи истражува и проучува законитостите и правилностите на биолошките и миграторните движења, население, промени во демографските структури, проучува од каков вид се тие законитости, нивното квантитативно и квалитативно делување и утврдување на мегусебните односи движење на населението со други опшествени и економски појави. Демографијата е интердисциплинарна наука поврзана со математиката и статистиката, ...

                                               

Земја во развој

Земја во развој, помалку развиена земја, помалку економски развиена земја, средно-индустријализирана земја или неразвиена земја) - земја со помалку развиена индустриска база и низок индекс на човечки развој во однос на другите земји. Сепак, оваа дефиниција не е универзално договорена. Исто така, нема јасен договор за тоа кои земји се вклопуваат во оваа категорија. БДП на една држава по глава на жител во споредба со другите нации исто така може да биде референтна точка. Општо земено, Обединетите нации го прифаќаат тврдењето на која било земја дека самата "се развива". Постојат полемики окол ...

                                     

ⓘ Човечка географија

 • Економска географија или стопанска географија - релативно млада научна географска дисциплина. Нејзината појава и формирање е сврзано со развитокот на
 • физичка географија карактеристики според човековото влијание човечка географија и замодејството на човекот со околината околинска географија Географските
 • Општествената географија - дел од хуманата географија која е најблиско поврзана со општествената теорија општо, а особено со социологијата, занимавајќи
 • Географија на Република Македонија - поим со кој се опфаќаат релјефните, хидрографските и климатските карактеристики на државата. Република Македонија
 • Медитеранот и ширење на пишувањето. Пишувањето е предуслов на пишаната географија Азија била изгубена за време на претходниот грчки мрачен век, период
 • и физичка географија геоморфологија, етнографија, геологија, антропологија и историја. Се смета за основоположник на српската географија Јован Цвииќ
 • години п.н.е. Малку подалеку бил откриен каменот на кој првата организирана човечка заедница во Македонија ги изработувала своите орудија од кремен. На тој
 • Роми Поткласа G - Географија општо Атласи. Карти Поткласа GA - Математичка географија Картографија Поткласа GB - Физичка географија Поткласа GC - Океанографија
 • знае дали навистина нешто таму постои или сè се случува како резултат на човечка грешка. Се проценува дека регионот околу Бермудскиот Триаголник проголтал
 • од 1020 метри. Атарот на селото зафаќа површина од 16, 046 км2. Траги од човечка активност од доцното железо доба и антиката се пронајдени во јужниот крај
 • постои во рамките на тој бог. Богот не се прикажувал фо антропоморфна човечка форма, туку како зраци кои излегуваат од сончевиот диск. Покрај ова, името
 • 831 м Второнаведениот врв е највисок во Хрватска и има облик на камена човечка глава. Топографската истакнатост му изнесува 728 м. Самото име Динара

Users also searched:

...
...
...