Топ-100
Back

ⓘ Почва ..
                                               

Воден режим на почвата

Водниот режим на почвата претставува севкупност од процесите на навлегување, придвижување и проток на влагата во почвата. Основен извор на почвената влага се атмосферските врнежи, чие количество и распоред во времето зависат од климата на одредена област и метеоролошките услови во одделни години. Во почвата доаѓа помалку влага отколку што паѓа со врнежите, при што поголем дел ја задржува вегетацијата, особено круната на дрвјата. Втор извор на влага во почвата е кондензацијата на атмосферската влага на површината на почвата и нејзините горни хоризонти 10–15 mm. Маглата може да има значителн ...

                                               

Глина

Глината е општ поим за разни комбинации од глинести минерали со мали примеси на метални оксиди и органски материи. Наталожената глина во земјиштето претежно се состои од филосиликатни минерали со различни количества на придружна вода.

                                               

Кафеава шумска почва

Кафеавите шумски почви се богати со хумус - до 12 %, но хумусната материја не е многу квалитетна не е завршен процесот на хумификација. Реакцијата е слабо кисела - pH се движи од 5.5 - 6. Снабденоста со усвоив азот и усвоив фосфор за растенијата е средна. Имаат потреба од комбинирано ѓубрење. На нив обично има планинска вегетација и ретко се користат за земјоделство најчесто за одгледување на компири. Во повисоките делови на планините, кафеавите шумски почви преминуваат во темнообоени шумски и планинско-ливадски почви. На површината обично има до 5 cm шумска простирка од мртви органски ост ...

                                               

Класификација на почвите

Класификацијата на почвите е дел од педологијата во кој се опишуваат различните типови почви. Меѓутоа, во светот не постои единствена и општоприфатена класификација на почвите. Заедно со меѓународниот, во многу држави се применуваат и национални системи за класификација на почвите, често основани на принципиелно различни приоди. Во Македонија се користи усовршената и надополнетата класификација од 1972 година, изработена од А. Шкориќ, Ѓорѓи Филиповски и М. Ќириќ. Таа е прифатена од Југословенското друштво за проучување на почвите и е препорачана да се користи во педолошките истражувања кај ...

                                               

Меѓународна година на почва

Меѓународната година на почвата, 2015 година била прогласена од Шеесет и осмата сесија на Генералното собрание на Обединетите нации на 20 декември 2013 година, откако го признала 5 декември како Светски ден на почвата. Целта на IYS била да се подигне свеста ширум светот за важноста на почвите за безбедноста на храната, земјоделството, како и за ублажување на климатските промени, намалување на сиромаштијата и одржлив развој.

                                               

Песок

Песокот е природен зрнест материјал што се јавува како маса од ситни камчиња од карпесто или минерално потекло. Составот на песокот во голема мера се разликува од место до место, зависно од релјефот и условите. Во нетропски брежни средени начест составен елемент е силициум диоксидот, обично во облик на кварц. Втор облик на песок по застапеност е калциум карбонатот, као на пример арагонит, создаден во текот на изминатите половина милијарда години претежно од разни живи суштества како што се коралите и школките. Ова е главниот вид на песок во подрачја каде доминирале гребенски екосистеми со ...

                                               

Црница (почва)

Црница - тип на темнообоена почва богата со хумус која се образува на глинести карпи во спббореалниот и умереноконтиненталниот појас при периодично промивање или непромивен воден режим под многугодишна тревеста вегетација.

                                     

ⓘ Почва

  • Почва - површинскиот слој од литосферата на Земјата кој најчесто е плоден и претставува повеќефункционален хетероген и отворен четирифазен структурен
  • Црница чернозем - тип на темнообоена почва богата со хумус која се образува на глинести карпи во спббореалниот и умереноконтиненталниот појас при периодично
  • Алувијална почва се формира со таложење на ситен речен нанос околу речните корита.Богати се со хранливи материи и се мошне плодни.Погодни се ѕа одгледување
  • Крв и почва германски: Blut und Boden се однесува на идеологија фокусирана на етничката припадност заснована на два фактори, потекло Крв и родна земја
  • намалување на сиромаштијата и одржлив развој. Здружението за наука за почва на Америка СССА и Американското здружение за агрономија АСА ја поканиле
  • влијание на човекот: риголувана тресетна почва риголичен хистозол оризна почва ризозол и хидромелиорирана почва Халоморфни почви - се одликуваат со
  • означува: Земја - планета во Сончевиот Систем, синоним за држава синоним за почва синоним за светот во смисла на Земјина топка Земја - песна од Никола Вапцаров
  • поделена на два дела со сосема различна почва и клима. Северниот дел е претежно рамничарски, со просечно квалитетна почва на места цврста и лапореста, но карпеста
  • латински erodere нагризува, струга е процес на разрушување честички од почва камења и други делови од подлогата под дејство на водата и ветерот, како
  • најпопуларните во светот. Подобро успева на посиромашна почва но се прилагодува и на други видови почва Дава мали гроздови со тенка кожа. Рано цути и зрее

Users also searched:

...
...
...