Топ-100
Back

ⓘ Програмирање ..
                                               

Деструктор

Во објектното програмирање, деструктор е метод кој автоматски повикан кога објект е уништен. Негова главна намена е да ги исчисти и ослободи ресурсите кои се заземени од објектот за време на животниот циклус и да го ослободи од другите објекти или ресурсите уништувајќи ја секоја референца во процесот. Употребата на деструкторите е клучот за концептот Добивање На Ресурси Е Иницијализација. Во јазик со механизам за автоматско собирање на" ѓубрето”, невозможно е детерминистичко осигурување на повикувањето на деструкторот, и тоа значи дека овие јазици се непогодни за RAII. Во такви јазици, неп ...

                                               

Објектно-ориентирано програмирање

Објектно-ориентираното програмирање е програмска парадигма која што користи" објекти" – структури на податоци составени од datafields и методи – и нивната интеракција за дизајнирање на апликации и компјутерски програми. Техниките на програмирање можат да вклучуваат и карактеристики како што се криење на информации, податочна абстракција, encapsulation, модуларност, полиморфизам и наследување. ООП не беше често користен во развојот на апликации со до 1990те. Многу од модерните програмски јазици сега подржуваат ООП.

                                               

Поделена меморија

Поделената меморија е меморија која што може истовремено да биде пристапена од страна на повеќе програми, со цел да обезбеди комуникација меѓу нив или да ги избегне непотребни копии. Во зависност од контекстот, програмите можат да работат на еден процесор или на повеќе одвоени обработувачи. Користењето меморија внатре во секој програм, како на пример помеѓу своите делови, генерално не се смета како поделена меморија.

                                               

Програмерска парадигма

Програмерска парадигма е стил на програмирање. Програмерската парадигма го овозможува и определува начинот на кој програмерот го гледа извршувањето на програмот. Така на пример, во објектно ориентираното програмирање, програмерите ја гледаат програмата како колекција на објекти кои меѓу себе си дејствуваат, додека во функционалното програмирање програмот може да се замисли како низа на функции. Кај програмирање на компутери или системи со повеќе обработувачи, процес ориентирано програмирање, програмерите апликациите ги замислуваат како процеси кои се одвиваат по некоја логика врз заедничка ...

                                               

Структурно програмирање

Структурно програмирање - составување на програми со користење на т.н. контролни структури за контрола на дејството на програмите и две техники на програмирање: програмирање одгоре надолу и модуларно програмирање. Со првата техника се врши разделување на задачата на поедноставни задачи-подзадачи, а со втората на модулите. Притоа, секој модул има точно одреден почеток и крај, како и ограничена должина. Секој модул реализира посебна функција. Модулите можат да се менуваат и да се тестираат независно еден од друг, а во програмата се повикуваат според зададен редослед.

                                               

Distributed memory

Во компјутерската наука, дистрибуирана меморија се однесува на повеќе-обработувачкки компјутерски систем во кој секој обработувач си има своја приватна меморија. Компјутерски задачи може да се извршуваат само на локалните податоци, а доколку има потреба од далечински податоци, мора да комуницира со еден или поцеќе далечински обработувачи. Спротивно на тоа, една заедничка меморија нуди единствен мемориски простор кој се користи од страна на сите обработувачи. Обработувачот не мора да биде свесен каде се наоѓаат податоците.

                                               

Hello World

"Hello World" е компјутерска програма која печати "Hello, world!" на излезниот медиум на некој уред. Се користи во многу воведни упатства за учење и демонстрација на некој програмски јазик. Тоа е еден од наједноставните програми што можат да се напише во некој програмски јазик.

                                     

ⓘ Програмирање

  • Компјутерско програмирање често се користи за програмирање скриптирање или кодирање е процес на дизајнирање, пишување, тестирање, дебагирање и одржување
  • на програмите и две техники на програмирање програмирање одгоре надолу top - down programming и модуларно програмирање modular programming Со првата
  • Објектно - ориентираното програмирање е програмска парадигма која што користи објекти структури на податоци составени од datafields и методи и нивната
  • Програмерска парадигма е стил на програмирање слично како што методологијата, е стил на практикување на софтверското инженерство Програмерската парадигма
  • математичката оптимизација, алтернативно позната и како математичко програмирање или едноставно оптимизација е избор на најдобриот елемент во однос
  • оттогаш има добиено и други намени како дијакритички знак, во математика, програмирање итн. Оваа статија поврзана со писмо е никулец. Можете да помогнете
  • јазици, како што се оние кои го поддржуваат функционалното програмирање или логичкото програмирање користат алтернативни форми на приказ. Програмскиот јазик
  • тесно поврзан со поимот структурно програмирање бидејќи е прв програмски јазик што овозможува структурно програмирање Јазикот Паскал располага со структури
  • тапани, дајре, програмирање на тапаните Џеф Бова - синтисајзер, програмирање програмирање на тапаните Џими Браловер - програмирање на тапаните Алан
  • различни парадигми, како објектно - ориентирано програмирање функционално програмирање процедурално програмирање и др. Има голема сеопфатна стандардна библиотека

Users also searched:

...
...
...