Топ-100
Back

ⓘ Никулци за математика ..
                                               

Аритметичка прогресија

Аритметичка прогресија или низа е таква низа на броеви каде разликата меѓу секој член и членот пред него е постојана. Поединечните броеви од низата се викаат нејзини членови, а постојаната разлика број е разлика или диференција на аритметичката низа. На пример, низата 3, 9, 15, 21, 27, 33. е аритметичка прогресија со постојана разлика 6. како ознака за првиот член воведеме ознака а 1, за другите а 2, a 3 итн., и за разликата ознака d, тогаш врз основа на дефиницијата за аритметичка прогресија следува дека: а 2 = a 1 + d а 3 = a 2 + d = a 1 + 2d a 4 = a 3 + d = a 1 + 3d. а n = a n - 1 + d = ...

                                               

Векторска анализа

Векторската анализа е дел од математичката анализа кој се занимава со обопштување на поимите од, условно, "скаларната анализа" на векторски полиња. Ова значи дека поимите: извод, интеграл, лимес, непрекинатост и др. кои се дефинирани во полето на реални броеви, се воведуваат во повеќедимензионални реални Евклидов полиња наречени "векторски полиња". Ситуацијата со горенаведените поими е поинаква во векторски полиња, од познатата во скаларното поле. Така во векторската анализа постојат поими од типот: парцијален делумен извод, повеќекратни интеграли, криволиниски интеграли, површински интегр ...

                                               

Виктор Донт

Виктор ДОнт бил белгиски адвокат, професор по граѓанско право и математичар. Во 1878 година развил метод за распределба на пратеничките мандати за време на повеќепартсиките избори. Тој метод, који благо ги фаворизира посилните партии наспроти послабите, според него бил наречен Д`Онтов метод или" модел на најголеми количници". ДОнтовиот метод се користи на парламентарните избори во земјите како што се: Аргентина, Австрија, Белгија, Бугарија, Велс, Еквадор, Израел, Исланд, Јапонија, Колумбија, Унгарија, Македонија, Парагвај, Полска, Португалија, Романија, Словенија, Србија, Турција, Финска, ...

                                               

Дропка

Дропка - број што содржи еден или неколку еднакви делови од целото, се викаат дропки. Зборовите: половинка, четвртинка, третинка, петтинка, десеттинка, стотинка итн., при искажувањето на дропките ни покажуваат на колку еднакви делови е разделена единицата, според тоа и нив можеме да ги изразиме со природните броеви: 2, 3, 4, 5, 6.,10., 100 итн. Според тоа, дропките ги искажуваме со помош на два броја, што при запишувањето ги разделуваме со една хоризонтална цртичка и тоа вака: Бројот што стои под цртичката го викаме именител, а ни покажува на колку еднакви делови е разделена единицата, т.е ...

                                               

Ирационален број

Во математиката, ирационален број - кој било реален број кој не е рационален број, односно, тоа е број кој не е од облик n / m, каде n и m се цели броеви. Ирационален број може да се дефинира и како непериодичен бесконечен децимален број. Множеството од сите ирационални броеви е бесконечно множество и се означува со I. Важи: R = Q ∪ I, каде R - множеството на реални броеви, а Q на рационални броеви. I - непреброиво бидејќи множеството од рационални броеви е преброиво, а множеството од реални броеви е непреброиво. Примери за ирационални броеви: 2 {\displaystyle {\sqrt {2}}}, 3 {\displaystyl ...

                                               

Комбинација

Во математиката, комбинација претставува начин на одбирање на нешта од поголема група, и притоа распоредот на избраните нешта не е важен. Во случаи кога одбираме од множество со помал број елементи можеме да ги изброиме комбинациите. На пример, дадено е множество од три овошја: јаболко, портокал и круша. Доколку избираме два елементи од ова множество можни се три комбинации: јаболко и портокал, јаболко и круша или портокал и круша. Бројот на комбинации кои се содржат од к-елементи на множеството М е еднаков на: n k = n − 1 … n − k + 1 k − 1 … 1, {\displaystyle {\binom {n}{k}}={\frac {nn-1\ ...

                                     

ⓘ Никулци за математика

  • Елементарната математика според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните
  • државен домен ccTLD за Иран. Со него управува Инситутот за студии за теоретска физика и математика при Иран. IANA информации за ir доменот Мрежно место
  • над буквите како знак за кратенка абревијатура но оттогаш има добиено и други намени како дијакритички знак, во математика програмирање, итн. Оваа
  • претставува примена на наука за постигнување на потребите на човештвото. Ова се остварува низ општо знаење, математика и практично искуство применети
  • информатиката, квантитативната биологија, статистиката, финансиската математика и економијата. Во случајот на многу гранки на математиката и физиката
  • втората светска војна преминува на Софискиот универзитет на групата за математика Студиите ги прекинува во 1944 учесник во НОБ а ги продолжува во
  • интерлингва. Исто така, вештачки јазици се и техничките јазици. Со нив се означуваат системи од знаци на определени науки, на пример математика логика итн.
  • Бернули. Стекнал знаења од математиката и природните науки и предавал математика анатомија, ботаника и физика. Бил пријател со Леонард Ојлер, со кого
  • Делфт. Подоцна се посветува на филозофија, поезија и математика Почнува да студира математика но големите хемичари од тоа време го привлекуваат неговото
  • интерпретација на податоци. Статистичката теорија е гранка на применета математика Во рамките на статистичката теорија, случајност и несигурност се моделираат
Булова алгебра
                                               

Булова алгебра

Булова алгебра е дел од математичката логика - алгебарска структура која ги содржи основните операции И, ИЛИ и НЕ како збир на теориски операции како што се униија, пресек и комплемент. Буловата алгебра добила назив по нејзиниот творец Џорџ Бул, англиски математичар од 19 век. Буловата алгебра како тел од апстрактната алгебра, има големо влијание како математички темел на компјутерските науки.

Количник
                                               

Количник

Во математиката, количник е резултатот од операцијата делење. Ако имаме 6:3=2, 2 е количник, 6 е деленик, а 3 е делител. Количникот е број кој претставува колку пати делителот го поделил деленикот. Поимот "количник" може да се однесува и само на целобројниот дел од резултатот при делењето. На пример, количникот на 13:5 ќе биде 2, а остатокот ќе биде 3.

                                               

Комбинаторика

Комбинаториката е гранка на математиката која ги проучува конечните или броиви дискретни структури. Таа е поврзана со други гранки на математиката како: алгебра, теорија на веројатност, топологија и геометрија. Постојат повеќе гранки на комбинаториката, како: аналитичка, геометриска, тополошка, аритметичка комбинаторика и др.

Конус
                                               

Конус

Конус или стожец - геометриско тело чии контури се добиваат ако еден правоаголен триаголник се врти околу една од своите страни што го образуваат правиот агол при што се создава вертикален кружен конус.

                                               

Лема

Во математиката, лемите се помошни тврдења кои им претходат на теоремите; но на теоремата не мора да ѝ претходи лема. Лемите се всушност теореми, односно тврдења, чијашто важност сама за себе, вон рамките на теоремата на која се однесуваат, е мала и небитна. Значи, бидејќи и самата лема е теорема, таа ги има истите елементи како и теоремата и нужно ѝ следи доказ. Леми во математиката има многу, а можеби најпозната е лемата на Цорн.

Материјална неимпликација
                                               

Материјална неимпликација

Зачувување на вистинитост: Толкувањето по кое сите променливи имаат вредност неточно дава вредност неточно како резултат на материјална неимпликација.

                                               

Најмал заеднички содржател

Во математиката, најмал заеднички содржател е најмалиот заеднички делител на делителите на едно множество прости дропки. Ова е најмалиот позитивен цел број кој е делител на содржателите. На пример, НЗС на { 1 2, 1 4 } {\displaystyle \left\

Полином
                                               

Полином

Полином - израз во математиката кој е составен од една или повеќе променливи и постојани, со користење на операциите собирање, одземање, множење, и степенување со цели позитивни степенови показатели. На пример, x 3 + 10 x + − 9 {\displaystyle x^{3}+10x+-9\,} е полином.

Радијан
                                               

Радијан

Радијан - централен агол на кругот што лежи под лак чија должина е еднаква со полупречникот. Постојат 2π околу 6.283185 радијани во полн круг, па оттука: 2π rad = 360° 1 rad = 360/2π° = 180/π° приближно 57.29578°. или: 360 ∘ = 2 π rad {\displaystyle 360^{\circ }=2\pi {\mbox{rad}}} 1 ∘ = 2 π 360 rad = π 180 rad {\displaystyle 1^{\circ }={\frac {2\pi }{360}}{\mbox{rad}}={\frac {\pi }{180}}{\mbox{rad}}} Радијанот е бездимензионална единица.

Реален број
                                               

Реален број

Реалните броеви се сите рационални и ирационални броеви. Множеството на сите реални броеви се означува со R. Множеството на сите реални броеви е бесконечно и непреброиво, а бројот на елементите така наречен кардинален збир на сите реални броеви се нарекува континуум. Реални броеви образуваат поле. Терминот реален е спротивен на имагинарен, или во математиката тоа се чистите имагинарни броеви.

                                               

Систем на равенки

Истовремени равенки и системи на равенки се конечни множества на равенки за кои се бара заедничко решение. Се делат на истите видови како обичните единечни равенки: систем на полиномни равенки систем на линеарни равенки систем на обични диференцијални равенки систем на делумни диференцијални равенки

                                               

Факториел

Во математиката, факториел на позитивен цел број n, претставува производ на сите природни броеви помали или еднакви на n. На пример, 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 {\displaystyle 5!=5\times 4\times 3\times 2\times 1=120\ } Вредноста на 0! е 1.

Users also searched:

...
...
...