Топ-100
Back

ⓘ Технички поими ..
                                               

Единици за пренос на податоци

Во телекомуникациите, битовата стапка или проточноста на преносот на податоците претставува просечен број на битови, знаци или блокови по единица време кој проаѓа од една до друга направа по пат на систем за пренос на податоци. Ова најчесто се мери со содржатели на единиците бит во секунда или бајт во секунда.

                                               

Импулсно-кодна модулација

Импулсно-кодната модулација, скратено ИКМ е постапка на претворање на континуалниот облик на сигналот во дигитален облик заради понатамошна обработка, пренос или чување. Истата се врши во дигитални уреди и претставува еден од начините аналогниот сигнал да се изрази преку низа од импулси, односно броеви. Со постапка на одмерување и квантификување на континуалниот сигнал, се добива конечна низа на одмерени и заокружени вредности.

                                     

ⓘ Технички поими

 • луѓе, податоци и разновидни системи. Терминот може да биде дефиниран во технички контекст или пошироко, земајќи предвид општествени, политички и организациони
 • Шахистите се сложуваат со оваа поделба, но во многу книги и статии овие два поими се поистоветуваат и се создава едно пошироко значење на поимот. Најраната
 • чувствуваваат во овие области се резонантни појави и треба да бидат опишани со поими поврзани со вокалната резонанца, а не со регистрите. Овие вокални педагози
 • англ. Japan, Јапонија Буквите k, v, x и z се користат во некои технички поими како kilogram, volt, xeroser и zero, но тие во сите случаи можат да
 • знаењето за одредена тема, на начин кој може да се забележи во современите поими како библиотечна наука или компјутерска наука. Ова исто така се сретнува
 • накосо или движење направено на страна како grand battement à la seconde Tехнички предизвик за вртење е pirouette à la seconde каде што балерината се
 • нивото на ова училиште не било високо, децата ги стекнувале најосновните поими за светите списи, знаеле да го читаат хебрејското квадратно писмо и да пишуваат
 • училишта или подготвителни училишта, а точното значење на секој од овие поими варира помеѓу националните образовни системи. Образовниот систем е бесплатен
 • прифатлив за сите. Покрај тоа, изучувањето на логиката е кохерентно и технички основано. Овој напис ја карактеризира логиката прво со вовед во некои фундаментални
 • Know - how којшто може да се оддели и од физичкото и од правното лице, сознанија за определени технички решенија, цртежи, тајни патентибилни резултати и сл.
 • карактеристики, оперативен концепт и технички барања, статија Екологија, скрипта на студии Биологија и екологија на морето Сплитски универзитет Список на поими

Users also searched:

...
...
...