Топ-100
Back

ⓘ Меѓународно право. Поимот за меѓународното право има различни сфаќања, меѓутоа се подразбира дека се однесува на регулирањето односите мегу држави или народи во ..
                                     

ⓘ Меѓународно право

Поимот за меѓународното право има различни сфаќања, меѓутоа се подразбира дека се однесува на регулирањето односите мегу држави или народи во меѓународната заедница. Денес во науката и практиката на меѓународното право сретнуваме два вида, односно две правни гранки, тоа се:

 • меѓународно приватно право
 • меѓународно јавно право, и

Меѓународното јавно право претставува збир на правни норми и правила / принципи со кои се регулираат односите на поедините држави во светот, или меѓународни организации и држави односно меѓународни организации и меѓународни организации. Субјектите на правото се држави и меѓународни организации, а во поново време и човечките права и права на народите се вклучуваат во оваа гранка на меѓународното право.

Меѓународното приватно право исто така претставува збир на правни норми со кои се регулираат граѓанско-правните односи помеѓу поедниците од различни држави.

                                     
 • Институтот за меѓународно право француски: Institut de Droit International - организација посветена на изучување и развој на меѓународното право чие членство
 • постојат многу дисциплини. Меѓународно право може да се однесува на три нешта: меѓународно јавно право меѓународно приватно право или судир на закони и закони
 • Меѓународно - правен субјективитет е основен правен капацитет на субјектите на меѓународното право Субјектот на меѓународното право е лице кое е носител
 • право е дел гранка на современото меѓународно право Дипломатската дејност во сите нејзини форми и методи е сообразена со современото меѓународно јавно
 • главни цели на кривичното право и е тесно поврзано со концепти од граѓанското право Главни статии: Меѓународно кривично право Кривични дела врз човештвото
 • обичајни норми, правила и принципи посилни од диспозитивното те. пишано право jus dispositivum вклучувајќи и нормите содржани во уставите на држави
 • случаи и трансакции. Судирот на закони особено влијае на приватното меѓународно право но може да влијае и на случаите кога договорот прави некомпатибилно
 • области Меѓународно јавно право и Меѓународни односи и историја на дипломатијата. Во 1989 година е избран во звањето доцент по предметот Меѓународно јавно
 • Семејно право исто така наречено и правило за односи во семејството е дел од законот што се занимава со семејните работи и домашни односи Предметите