Топ-100
Back

ⓘ Метеорологија ..
                                               

Метеорологија

Името метеорологија произлегува од комбинацијата на грчките зборови мета, еора и логос, што значи наука за она што се гледа, набљудува, наоколу и горе, т.е. што се случува во атмосферата. Метеорологијата, понекогаш нарекувана физика на атмосферата, заедно со физиката на литосферата, физиката на хидросферата и физиката на високите слоеви на атмосферата, е дел од општата геофизика, која пак заедно со геологијата, геодезијата и географијата се делови од пообемните научни дисциплини, науки за Земјата, по поширока смисла на зборот. За метеорологијата може да се каже дека е наука чија област на ...

                                               

Атмосферски фронт

Атмосферските фронтови настануваат при судир на две воздушни маси со различна температура и со различна густина. Фронтовите се видливи онаму каде што ја допираат почвата, но истите се протегаат и во височина, односно до тропопаузата. Фронтовите се широки најчесто од 100 до 200 км. и се образуваат по должина на рабовите на воздушната маса. Тие имаат одреден наклон, така што фронталниот систем, кој го опфаќа топлиот и студениот фронт со топол воздух помеѓу нив, има форма на чинија со нееднакви страни. Топлиот фронт има наклон од 0.5 до 1 а студениот околу 2. Студениот се движи со просечна бр ...

                                               

Барограф

Барограф – метеоролошки инструмент за регистрација на промените на атмосферскиот притисок. Работи на принципот на барометар кому му е додаден уред за регистрација.

                                               

Барометар

Барометар – направа за мерење на воздушниот притисок, со извесно приспособување може да ја мери и надморската височина. Италијанскиот научник Галилео Галилеј во 1640 година докажал дека воздухот има тежина. Во 1644 година Еванџелиста Торичели ја одредил тежината на атмосферскиот воздух. Исто така утврдил дека промената на притисокот на воздухот ја менува висината на живиниот столб. Со тоа биле дадени основите на барометарот.

                                               

Бура (ветар)

Бура е многу силен ветар, кој повремено дува посебно во постудените времиња од годината во северниот дел на источните брегови на Јадранското Море, а и во некои други крајеви на Земјата. Како природна појава е многу значаен овој ветар, бидејќи влијае врз животот на луѓето, организмите и развојот на вегетацијата. Бура доаѓа од копно и дува во правец на морето. Обично има голема речиси орканска сила, посебно на местата каде планините се блиску до морскиот брег.

                                               

Ветроказ

Ветроказ – мерен инструмент што го покажува правецот на дувањето на ветрот. Се состои од водорамна прачка која може да се врти околу вертикална оска. На едната страна на прачката се наоѓа плоча со аеродинамички профил, која постојано ја врти прачката во насока на ветрот, на другата страна е противтег и стрелка која ја покажува насоката од каде што дува ветрот. Под вертикалниот столб, околу кој се врти ветроказот, означени се четирите главни страни на светот или само север. Ветроказот е едноставен мерен инструмент, прицрврстен на вертикална оска околу која може слободно да се врти. Ветроказ ...

                                     

ⓘ Метеорологија

  • Името метеорологија произлегува од комбинацијата на грчките зборови мета околу еора се гледа и логос наука што значи наука за она што се гледа
  • метеорологија основана во 1873. Светската организација за метеорологија основана во 1950 година, е специјализирана агенција на ООН за метеорологија
  • на Југославија. Со звањето Доктор по метеорологија Sc.D. се стекнува на Националниот институтот за метеорологија и хидрологија при Бугарската академија
  • Основи на метеорологијата 1996, Климатологија Општа метеорологија и 2006, Метеорологија со климатологија Од 1970 до 1984 година бил директор на
  • 1880 - 1930 - германски научник. Вегенер се занимавал со астрономија, метеорологија и геологија. Во 1915 г. ја изнесол теоријата за движењето на континентите
  • западен меридијан поминува низ: 74. западен меридијан 76. западен меридијан Мур. Дескриптивна метеорологија Д. Аплетон и Друштвото, 1910, стр. 217
  • гасовите, го постави законот за парцијалните притисоци и се занимаваше со метеорологија Бидејќи страдаше од слепило за боја, ја проучуваше и таа аномалија
  • геоморфологија, хидрологија, глациологија, биогеографија, климатологија, метеорологија педологија, океанографија, геодезија и еколошка географија. антропогеографија:
  • ром. Тимиш ром. Трнава Мика ром. Сомешул Мик ром. Бега Географија, метеорологија и животна средина - Статистички годишник на Романија 2004 романски
  • време жртвите се намалени благодарение на напредокот во бродоградбата и метеорологија Според Меѓународната хидрографска организација, Бискајскиот Залив го
Нимбостратус
                                               

Нимбостратус

Нимбостратус – вид повеќеслојни, сиви, често темни, аморфни, скоро униформни облаци кои вообичаено даваат постојани врнежи од дожд, снег или шушлек. Се нарекуваат и дождовнослојни. Се создаваат при мешање на воздушни фронтови. Се состојат од темносини слоеви заситени со водени капки и се со аморфен облик. Достигнуваат големи вертикални размери, дури и до 5.500 метри, а во хоризонтала може да се простираат и на потез од по неколку илјади километри. Се развиваат на висина од 100 - 3.000 метри.

Users also searched:

...
...
...