Топ-100
Back

ⓘ Количество - поим што се користи во однос на мерката на еден скалар, вектор, број на предмети или на некој друг начин за обележување на вредност на збир или гру ..
                                               

Катал

Еден катал е она количество ензим кое катализира конверзија не еден мол супстрат до производ за една секунда. Еден катал еднаков е на 6*10^7 меѓународни единици.

                                               

Метхемоглобин

Метхемоглобин е форма на металопротеинот хемоглобин, кај кој железото во хем групата се наоѓа како Fe 3+, наместо како Fe 2+ кај нормалниот хемоглобин. Метхемоглобинот, за разлика од нормалниот хемоглобин не може да поврзе кислород. Нормално во организмот еден до два проценти од хемоглобинот отпаѓа на метхемоглобин. Зголемување на неговото количество може да настане под дејство на различни хемикалии, при што настанува состојба позната како метхемоглобинемија.

                                     

ⓘ Количество

Количество - поим што се користи во однос на мерката на еден скалар, вектор, број на предмети или на некој друг начин за обележување на вредност на збир или група на предмети.

Поимот некогаш се користи како спротивен на замислата за качество.

                                     

1. Потекло на поимот

Потеклото на поимот во македонскиот јазик соодветствува она во латинскиот јазик. Поимот "количество" латински: quantitas претставува одговор на прашањето "колкав" латински: quantis.

                                     
  • Количество супстанца - физичка величина која го карактеризира количеството на еднотипните градбени единки кои се содржат во дадена супстанца. Како градбени
  • енергија е восприемената енергија на светлината. Понекогаш се нарекува и количество светлина. Светлосната енергијасе разликува од мерката за зрачна енергија
  • секунда. Количество на електрична струја мерено во ампери низ некоја површина нпр. пресек на бакарен спроводник е дефинирано како количество на електричен
  • бележи со B За растворувач се смета супстанцата застапена во најголемо количество во растворот, под услов кога е чиста да биде во иста агрегатна состојба
  • Мол симбол mol е основна SI - единица за количество супстанца во SI системот. Таа е една од основните единици во овој систем. Според најновата дефи ниција
  • Познато е и како фабрика за лед на Арктикот, бидејќи создава најголемо количество лед, кое заедно со водата од Трансполарната Струја го носи од брегот на
  • истото име, меѓутоа на 3 km северно од селото. И на него е присутно големо количество неолитски материјал, така што сè уште е нејасно дали станува збор за истото
  • купеното количество со производни фактори кои се одликуваат со еластична понуда нивните цени слабо реагираат на обемот на купеното количество Билатерален
  • керамички садови, питоси, а во една ливада на месен жител е откриено големо количество згура од топено железо. Дупки - рудник од доцоантичко време Црквиште

Users also searched:

...
...
...