Топ-100
Back

ⓘ Филозофија на правото ..
                                               

Правда

Правдата - принцип дека луѓето го добиваат она што го заслужуваат. Врз "заслуженото" влијаат бројни чинители со многу различни гледишта и перспективи, вклучително и концептите на морална исправност засновани врз етика, рационалност, закон, религија, еднаквост и правичност. Следствено, примената на правдата се разликува во секоја култура. Раните теории на правдата беа изнесени од античките грчки филозофи Платон во неговото дело "Република" и Аристотел во неговата Етика за Никомахеја". Низ историјата се основани разни теории. Застапниците на теоријата на божествената заповед тврдат дека прав ...

                                               

Филозофија на правото

Филозофија на правото е дел од филозофијата и јуриспруденцијата кој ги проучува основните прашања поврзани со правото и правните системи, како "што е правото?", "кои се критериумите за правна валидност?", "која е врската помеѓу правото и моралот?" итн. Се разликуваат два вида на јуриспруденција или правна наука кои соодвествуваат со главните филозофски гледишта за правото: аналитичката и нормативната јуриспруденција. "Главната цел на аналитичката јуриспруденција отсекогаш била да ја изнајде разликата помеѓу правото како систем од норми и другите нормативни системи, како што се етичките". П ...

                                     

ⓘ Филозофија на правото

  • Филозофија на правото е дел од филозофијата и јуриспруденцијата кој ги проучува основните прашања поврзани со правото и правните системи, како што е
  • антропологија, Филозофија на религијата, Теории за религијата, Филозофија на политиката, Филозофија на јазикот, Филозофија на правото и други. Библиотеката на Институтот
  • Филозофија на правото Хегел вели: Државата е апсолутно рационална кога ја остварува суштинската волја, остварена во дадената самосвест подигната на
  • Филозофија - хуманистичка дисциплина чија цел е стекнување на знаење или мудрост за општи начела како стварноста, знаењето, значењето, вредноста, постоењето
  • социолошки образец на поставување правила како во социолошката теорија на правото и делото на Вебер Овие пристапи вклучуваат идеја дека поединците во едно општество
  • Јуриспруденција е наука и филозофија на правото Развојот на правната наука во Рим започнува со Тибериј Корунканиј. По него дејствуваат многу учени правници
  • филозофија на правото политологија, вовед во политички науки и политички систем на ЕУ ТЕМПУС мастер студии по европски институции и политики на постдипломските
  • на јавно и социјално право и филозофија на правото на Универзитет во Франкфурт на Мајна. Од 1992 до 2009 држел катедра за јавно право и филозофија на
  • политичката филозофија Во минатото ова дело не било така познато и читано како неговите дела Основи на метафизиката на моралот и Критика на практичниот
  • историјата на филозофијата Предавања за филозофијата на религијата Карл Маркс, Критика на Хегеловата дијалектика и на Хегеловата филозофија воопшто
                                               

Хабеас корпус

Хабеас корпус - регрес со закон преку кој едно лице може да пријави незаконски притвор или затвор до судот и да побара од судот да наложи на старателот на лицето, обично службеник во затвор, да го изведе затвореникот на суд, да утврди дали притворот е законско.