Топ-100
Back

ⓘ Научни дисциплини ..
                                               

Медиевистика

Медиевистика е научна дисциплина која го истражува средновековниот период од историјата на човештвото од различни аспекти: филолошки, книжевен, уметнички, културолошки, стопански, општествен, политички, религиозен.

                                     

ⓘ Научни дисциплини

  • извор или примарен извор - поим кој се користи во поголем број на научни дисциплини Во историографијата првичен извор или оригинален извор претставува
  • BP - израз кој се користи во археологијата, геологијата и други научни дисциплини за да се наведе кога нешто се случило во минатото. Бидејќи значењето
  • Економскиот факултет во Скопје, д - р Славе Ристески ги предавал следниве научни дисциплини Основи на статистичка анализа, Стопанска и деловна статистика, Демографија
  • со геологијата, геодезијата и географијата се делови од пообемните научни дисциплини науки за Земјата, по поширока смисла на зборот. За метеорологијата
  • педагогијата, социјалната работа и социјалната политика и други сродни научни дисциплини Списанието е апстрактирано и индексирано во 24 бази на податоци од
  • претседател. Ксенте Богоев е автор на 250 научни и стручни трудови. Основоположник е на научните дисциплини од областа на фискалната и на монетарната
  • λόγος, логос знаење е збир на академски, клинички и производствени дисциплини коишто се занимаваат со објаснување и предвидување на човечките и животинските
  • 1978 година бил координатор или член на тим и држел настава на повеќе дисциплини на додипломски студии: економски развој, инвестиции, економија на трудот
  • кои подоцна му овозможиле длабоко да навлезе во тајните на повеќе научни дисциплини и да се постави како најучените луѓе на својат епоха. Лав и Марија
  • пет посебни факултети. Меѓутоа, поврзаноста на природно - математичките дисциплини рационалноста во работењето, како и многубројните општи заеднички интереси