Топ-100
Back

ⓘ Никулци за право ..
                                               

Казнено право

Казненото право е посебна правна област чии норми определуваат кои човекови поведенија ќе се сметаат за казнени дела, како и каква ќе биде правната реакција на општеството спрема сторителите на овие дела. Казненото право се дели на 3 посебни правни гранки: Формално казнено право или Казнено процесно право претставува систем од правни норми со кои се регулира начинот на кој се изведуваат и формата во која се преземаат процесните дејствија од кои се состои казнената постапка. Материјално казнено право претставува систем на правни норми со кои одредени човекови поведенија се прогласуваат за к ...

                                     

ⓘ Никулци за право

  • Поимот за меѓународното право има различни сфаќања, меѓутоа се подразбира дека се однесува на регулирањето односите мегу држави или народи во меѓународната
  • Стварно право ги уредува облиците на власта врз стварите Облигационо право ги уредува оние односи кои настануваат по повод изразената волја за склучување
  • Казненото право е посебна правна област чии норми определуваат кои човекови поведенија ќе се сметаат за казнени дела, како и каква ќе биде правната реакција
  • Право Брдо - село во Општина Петрич. Селоѕо Право Брдо се наоѓа во планински реон. Селото се наоѓа во јужните падини на планината Огражден, југозападно
  • злосторство е злосторство извршено за време на војна, кое е казниво според меѓународното право Тука спаѓа кршење на законите за водење војна, било од воени
  • и грофовите на континентот, биле право на избор на советот. Освојувач води војна за освојување поради освета или за грабежи, но установеното кралство
  • кој има право на негово регистрирање е: mk - трговски друштва, државни органи на Република Македонија и др. Второстепени домени и кој има право на нивно
  • супер - вештачења - изборниот систем, водењето евиденција на избирачкото право - кривичната, прекршочната, парничната, вонпроцесната, извршната и управната
  • ccTLD на Кајманските Острови. Право на регистрација имаат само жителите на островите и фирмите регистрирани таму, за што се бара локална адреса и телефонски
Воено злосторство
                                               

Воено злосторство

Воено злосторство е злосторство извршено за време на војна, кое е казниво според меѓународното право. Тука спаѓа кршење на законите за водење војна, било од воени лица или цивили. Сите кршење на законите за водење војна во меѓудржавни конфликти се воени злосторства, додека прекршоците на внатрешни конфликти обично спаѓаат под локалната јурисдикција. Воени злосторства се дефинирани првично со Хашката конвенција од 1899.

Магна карта
                                               

Магна карта

Во јуни 1215 година кралот Јован под притисок на бунтовничките барони бил принуден да ја потпише Големата повелба за правата. Со неа се ограничила моќта на монархот, а обичните луѓе се стекнале со права, со што започнале да се развиваат идеите за слобода и демократија. Magna Carta во буквален превод значи "Голема карта". Оваа карта била пример за создавање на други подобри декларации. Оваа декларација е основа за Универзалната декларација за човековите права.