Топ-100
Back

ⓘ Филозофија на науката ..
                                               

Филозофија на науката

Филозофијата на науката - гранка на филозофијата која се занимава со претпоставките, основите, методите, следствата на науката, како и со употребата и заслугите на науката. Оваа дисциплина понекогаш се преклопува со метафизиката и епистемологијата, на пример кога истражува дали научните резултати сочинуваат истражување или се некаква вистина. Кон овие централни проблеми на науката во целина, многу филозофи ги придодаваат и проблемите кои се однесуваат на одредени науки. Некои филозофи на науката исто така ги користат современите резултати во науката за да дојдат до заклучоци за филозофијат ...

                                               

Бог на празнините

Бог на празнините е вид на теолошко гледиште во кое празнините во научното знаење се земаат како доказ за постоењето на Бог. Овој поим е измислен од страна на христијанските теолози не со цел да го дискредитираат теизмот, туку да укажат на погрешноста во потпирањето на теолошките аргументи за постоењето на Бог. Терминот "Заблуда Бог на празнините" може да се однесува на позиција која претпоставува дејство на Бог како објаснување за одреден непознат феномен, што е варијанта на заблудата аргумент од незнаење. Ваквиот аргумент понекогаш се редуцира во следнава форма: Постои празнина во сфаќањ ...

                                               

Методика

Методика methodikḗ "Уметност на планираната постапка") - во филозофијата на науката е севкупноста од сите научни "патишта" со кои се стигнува до одредена цел; според ова, методиката е наука за постапките на една наука. Како составна дисциплина на една наука, методиката исто така претставува учење за методите на поучување и настава кои се користат во оваа наука. Воопштено, поимот" методика” го опишува утврдениот начин на постапување. Поимот" методика” се користи во литературата особено педагошка во германското јазично подрачје, а се употребува и во македонското јазично подрачје, особено на ...

                                               

Научен реализам

Најопшто земено, научен реализам е гледиштето според кое светот како што го опишува науката е реалниот свет, таков каков што е, независно од тоа како ние го сфаќаме. Во рамките на филозофијата на науката тој често се врамува како одговор на прашањето "како би се објаснил успехот на науката?".

                                               

Прагматизам

Прагматизам е филозофско учење кое започнало во САД во доцните 1800-ти. Терминот прагматизам е првпат употребен од страна на американскиот филозоф од 19 век, Вилијам Џејмс, а како основач на ова учење се смета американскиот филозоф, исто така од 19 век, Чарлс Пирс. Важен претставник е и Џон Дјуи. Прагматизмот се одликува со инсистирање на последиците, корисноста и практичноста како витални компоненти на значењето и вистината. Прагматизмот не се согласува со гледиштето дека човековите концепти и интелектот ја претставуваат реалноста. Само идеите кои се корисни во животот се вистинити. Споре ...

                                               

Проблем на разграничување

Проблем на разграничување или проблем на демаркација - проблемот на барање на критериуми според кои би било можно да се одделат теориите што се јавуваат како научни од гледна точка на емпириската наука, од ненаучните претпоставки и тврдења, метафизиката и формалните науки. Проблемот на разграничување е исто така и проблем на определувањето на границите на науката што ја одделуваат од другите сфери со кои човекот може да ги искажува своите мисли, чувства и убедувања. Границите на науката честопати се условни, историски променливи и тешко се определуваат по аналитички пат. Дури и по стовеков ...

                                               

Раст на знаење

Во филозофијата на Карл Попер, главниот проблем на методологијата и филозофијата на науката е да се објасни и промовира растот на знаењето. За таа цел, Попер залагал неговата теорија за фалсификување, тестливост и тестирање. Тој напишал во "Логиката на научното откритие": "Средишниот проблем на епистемологијата отсекогаш бил и сè уште е проблем на растот на знаењето. А, растот на знаењето може најдобро да се изучува со проучување на растот на научното знаење".

                                               

Религија и наука

Односот меѓу науката и религијата е предмет на расправа на проблемот на разграничување. Донекаде поврзано е тврдењето дека науката и религијата би можеле да се здобиваат со знаење користејќи различни методи. Научниот метод се потпира на разумот и емпиризмот, додека религијата ги признава откровението, верата и светоста. Некои учени велат дека науката и религијата се одделни, како на пример Џон Вилијам Дрејпер и Стивен Џеј Гулд, а некои предлагаат нивна заемна поврзаност.

                                               

Холизам

Холизам е идеја според која природните системи и нивните карактеристики треба да се разгледуваат како целини, а не како збир од составни делови. Овде честопати се вбројува и гледиштето според кое системите на некој начин функционираат како целини, и дека нивното функционирање не може целосно да се разбере само со земање предвид на нивните составни делови. Редукционизмот честопати се смета за спротивен на холизмот. Редукционизмот во науката вели дека еден сложен систем може да се објасни со редукција до неговите фундаментални делови. На пример, процесите во биологијата се редуцираат до хеми ...

                                     

ⓘ Филозофија на науката

 • филозофија на биологијата или филозофија на физиката Некои филозофи на науката исто така ги користат современите резултати во науката за да дојдат до заклучоци
 • Филозофија на математиката - гранка на филозофијата на науката која се обидува да одговори на сите прашања врзани за основите на математиката. Сретнуваме
 • во филозофија на науката е идеален објект, каде што постоењето на нешто може да се каже дека зависи од субјектот ум. Ова, како што е спротивно на вистински
 • Западната филозофија е целокупноста на филозофската мисла и дело на западниот свет. Поимот е географски и историски определен. Она што го нарекуваме западна
 • Филозофија - хуманистичка дисциплина чија цел е стекнување на знаење или мудрост за општи начела како стварноста, знаењето, значењето, вредноста, постоењето
 • филозоф на феминистичката и постколонијалната теорија, епистемологија, методологија на истражување и филозофија на науката Таа предавала две децении на Универзитетот
 • Филозофија на умот или филозофија на духот - гранка на филозофијата која ја проучува природата на умот, менталните активности, менталните функции, менталните
 • Средновековната филозофија - филозофијата за време на средниот век, период кој грубо се протега од паѓањето на Западното римско царство во V век од нашата
 • развој на науката и уметноста бил огромен. Според некои научници, со Тимур започнал третиот голем период на средновековната иранска уметност. Во текот на 15
 • време на падот на Римското Царство и периодичните политички борби. Сепак, општите полиња на науката или како што била наречена природната филозофија и
 • Аналитичка филозофија е стил на филозофирање кој се појавува во земјите од англиско говорно подрачје во ХХ. век. Во Обединетото Кралство, САД, Канада
 • достигнувања. Византискиот науката во суштина претставувала класична наука. Затоа, византиска науката за целото време на постоењето била тесно поврзана