Топ-100
Back

ⓘ Општествени уредувања ..
                                               

Општествено уредување

Општествено уредување или облик на управување претставува збир од политички институции на власта во една држава која има за цел со нивна помош да раководи со земјата.

                                               

Список на општествени уредувања

Ова е список на општествени уредувања и политички системи, според неколку вида на нивно организирање. Наведените системи не се взаемно исклучителни, и често дефинициите им се вкрстуваат.

                                               

Автократија

Автократијата е форма на владеење во која политичката моќ е од страна на една влада, т.н. самовлада. Зборот автократ доаѓа од грчкиот збор autocratic. За разлика од демократијата, автократијата е владеење од само една влада, т.е. од еден владеач, додека кај демократијата владеењето припаѓа на мнозинството. Денес автократијата вообичаено се гледа како синоним на деспотизам, тиранија или диктаторство. Автократијата сепак не е синоним на тоталитаризмот, затоа што, сепак, овој концепт попрецизно е наменет за да ги разликува модерните режими коишто се појавуваат во 1920 од традиционалното дикта ...

                                               

Анархија

Анархија означува одредена политичка состојба, најчесто овој поим означува отсуство на јавно призната влада или друг политички авторитет подолг временски период. Кога се користи во оваа смисла, анархија може но не мора да значи политички неред или беззаконие во едно општество. Во друга пак смисла, анархија не мора да значи комплетно отсуство на некој авторитет или политичка организација, туку да означува состојба во општеството каде владее апослутна непосредна демократија или либертарианизам. Анархија е облик на опшествено уредување во кое се настојува да се анулира секоја форма на наметна ...

                                               

Апсолутна монархија

Апсолутната монархија или апсолутизам е монархичка форма на управување, при што целата власт во земјата, de facto и de jure, е фокусирана во рацете на монархот. Во апсолутната монархија, монархот ја спроведува извршната власт заедно со влада, а законодавната - со користење на различни законодавни органи. Во Апсолутна монархија нема ограничувања на власта на монархот. Според официјалната доктрина на апсолутната монархија власта на монархот има божествено потекло и во некои земји, монархот не само световното туку весрко лице. Такви држави се нарекуваат теократски монархии - на пример, Ватика ...

                                               

Аристократија

Старогрчкиот поим аристократија значи "власт на најдобрите" и е кованка од зборовите аристо и кратија ". Бидејќи секој има различна дефиниција за поимот "најдобар", особено во контекст на власта, терминот е прилично негоден за употреба. Историски, аристократиите најчесто се наследни плутократии, каде што чувството на историски гравитас и ноблес оближе ги приморува членовите на таквата класа на високопринципијални дела. Други системи на управа: монархија - "власт на еден поединец". Историски, најголемиот дел од монарсите се исто така и аристократи. Меѓутоа тие сепак никогаш не биле во одлич ...

                                     

ⓘ Општествени уредувања

 • Ова е список на општествени уредувања и политички системи, според неколку вида на нивно организирање. Наведените системи не се взаемно исклучителни, и
 • репресија, тоталитарните режими спаѓаат помеѓу најрепресивните општествени уредувања Сепак, тоталитарните режими, за разлика од авторитарните, не се
 • effects and determinants of electoral systems, Yale Univ. Press.jimmy Општествени уредувања од Историски атлас на XX век англиски Примери за други класификации
 • квази - фашистички како што било во Италија, Јапонија и Шпанија, или со воени диктатури, како што моментално е во Тајланд. Монархија Список на државни уредувања
 • тоа не мора да значи. Висока култура Благородништво Висока класа Стилови на обраќање во Обединетото Кралство Куќна послуга Список на државни уредувања
 • споредува со правниот систем, економски ситем, културен систем и други општествени системи. Тој е различен од нив, и општо се дефинира со скептар од лево
 • чувствуваат реминисценции на уметностите на разни народи, различни општествени политички уредувања религиозни определби и разни филозофско - идеолошки концепции
 • Технократите се поединци со техничка обука и професии кои многу од важните општествени проблеми ги гледаат како решливи, често предлагајќи решенија фокусирани
 • Боливија се соочила со голем број политички немири, диктаторски општествени уредувања и економски проблеми. Боливија е демократска претседателска република
 • непосакувана и го поддржува укинувањето на сите политички, економски и општествени хиерархии. Таквото општество за кое се залагаат анархистите, тие го нарекуваат
 • Општествени уредувања Дел од серијалот Политика Список на општествени уредувања Анархизам Аристократија Авторитаризам Автократија Комунизам Комунистичка
Генералитат
                                               

Генералитат

Генералитат е име на владините системи на шпанските автономни заедници Каталонија и Валенсија како и на владата на полу-автономниот каталонски округ Вал де Аран. Овој поим се однесува на сите три видови на власт. Името Генералитат датира од 13 век и се однесувал на делегација од членови на парламентот на Кнежевството Каталонија и Кралството Валенција. Тој произлегува од каталонскиот поим општа депутација.

                                               

Деспотизам

Деспотизам е форма на државно управување - автократско или олигархично, во која сите нишки на моќта се наоѓаат во рацете на еден поединец и неколкумина. Деспотијата е држава со деспотско управување. За првпат терминот е воведен од страна на Аристотел, во дело Политика, дека власта на деспотот е слична со власта на господарот над робовите.

                                               

Критархија

Критархија e владеење на судиите во древниот Израел за време на периодот на времето што е опишано во Книгата на судии. Поради компилација на грчките зборови за "судија" и "владеење", критархија во модерна смисла се однесува на јурисдикцијата на судиите.

                                               

Олигархија

Олигархијата како облик на политички режим во антиката означувала неправилен облик на држава, односно власт на малцинството најбогати. Денес, олигархијата се врзува за власт на мала група која владее со државата, партија, синдикат. За разлика од аристократијата, олигархијата е мала група на луѓе која на различни начини доаѓа на власт.

                                               

Плутократија

Плутократија или плутархија е форма на државно управување, при што одлуките на владата не се засноваат на мислењето на народот, туку од влијателен круг луѓе на високото општество, составен од богати луѓе. Ова создава длабоко социјално нееднаквост и ниска социјална мобилност. Во антиката во однос на Картагина, терминот е многу често користен, но во сегашноста, се споменува ретко.

                                               

Репрезентативна демократија

Репрезентативната демократија е форма на државно управување заосновано врз принципот за избор на политичари, кои го претставуваат народот и е во спротивност со авторитаритаризмот и директната демократија. Репрезентативната демократија, која ги нагласува слободите на поединецот, се нарекува либерална демократија. Кога не постојат слободи на поединецот се дефинира како псевдо демократија. Почитувањето на поединечните слободи не е задолжително при Репрезентативната демократија.

Users also searched:

...
...
...