Топ-100
Back

ⓘ Хипотеза или темел, основа, база. Научната хипотеза мора да биде проверлива и заснована на претходни набљудувања или продолжение на научни теории. ..
                                               

Медеја (појаснување)

Медеја 2001 филм, француски филм Медеја 1969 филм, од Пјер Паоло Пасолини Медеја 1988 филм, од Ларс вон Триер Медеја 2009 филм, руски филм Медеја, роман од Криста Волф

Хипотеза
                                     

ⓘ Хипотеза

Хипотеза или темел, основа, база. Научната хипотеза мора да биде проверлива и заснована на претходни набљудувања или продолжение на научни теории.

                                     
  • истражувачот сака да тестира нова претпоставка, нова теорија, тој прво формулира хипотеза или тврдење за коешто претпоставува дека е точно. Важно е да се разбере
  • Нулта хипотеза H0 е термин од статистиката што се користи при тестирање на статистички хипотези. Општо земено, било која статистичка хипотеза е прецизно
  • Алтернативната хипотеза каде што отстапувањата на Мx од Мо ги следиме во една насока, ја нарекуваме еднонасочна хипотеза а тестовите со кои го испитуваме
  • Разграничувањето на областа на прифаќање на нултата хипотеза секогаш може да се изрази со определување на границие на двата краја од нормалниот распоред
  • формулирано правило со кое одлучуваме дали ја прифаќаме или отфрламе нултата хипотеза нејзиното отфрлање значи дека врската помеѓу двете променливи е статистички
  • во групата на ирански јазици, но подоцна бил турцизиран. Сепак, новата хипотеза за иранското потекло е само мислење на поединци во Република Бугарија.
  • натаму. Било која хипотеза која е доволно убедлива за да може да се прават предвидувања, е тестирана на овој начин. Непроверена хипотеза може доста да се
  • 2006 хипотезата на Турстон. Со ова, следствено, била решена и пункаровата хипотеза Во август 2006, на Перелман му бил доделен филдсовиот медал за неговите
  • најчесто употребуван параметриски тест на значајност за тестирање на нулта хипотеза Со користи за тестирарање на значајноста на разликите помеѓу две аритметички