Топ-100
Back

ⓘ Котлини ..




                                               

Котлина

По настанокот, котлините можат да бидат тектонски спуштање на Земјината кора, леднички спустови меѓу моренски ридови, вулкански калдери, кратери, ероизвни, карстни, вечнозамрзнати термокарстни, ветрообразувани, налегнати суфозиони и од мешано потекло. Котлините во дното на океанот се нарекуваат океански котлини и можат да бидат рабни или длабокоморски. Тектонските котлини настануваат со спуштање на земјиштето во релјефот на Земјината површина. Спуштањето може да биде предизвикано од радијални тектонски движења, при што котлините тогаш претставуваат ровови, или со тангенцијални движења, при ...

                                               

Калдера

Калдера - вдлабнатина налик на казан која се создава по празнењето на магматската комора/резервар. Кога големи зафатнини на магма ќе избијат за кус временски период, структурната поддршка над самата коморта се урушува. Па површината на земјата се урушува во внатрешноста на делумно испразнетата комора, оставајќи голема депресија на површината. Иако понекогаш се опишува како кратер, станува збор за вид на вртача, бидејќи се создава преку урушување и упаѓање наместо со експлозија или удар. Познати се околу 7 вакви урушувања кои создале калдери од почетокот на XX век, најнеодамнешното кај исла ...

                                     

ⓘ Котлини

 • дното на океанот се нарекуваат океански котлини и можат да бидат рабни или длабокоморски. Тектонските котлини настануваат со спуштање на земјиштето во
 • Малешевски Планини, Плачковица, Осогово, Герман, Козјак и Скопска Црна Гора. Котлини во оваа група се: Струмичко - радовишка Котлина, Малешевска Котлина Беровска
 • Планините и котлините од западно - вардарската група планини и котлини Пелагониди или Пелагониска област се протегаат западно од Ниска Македонија - Повардарие
 • Кочанската, Пелагониската, Струмичко - радовишката, Охридско - струшката и други котлини Делувијалните почви се формираат кај контактот на рамниците и планинските
 • Балкански Полуостров. Овој предел е составен од стари грамадни планини, бројни котлини и речни долини. Поради долготрајното дејство на надворешните сили, старите
 • Дунавската рамнина. На југ Стара Планина граничи со Подбалканските котлини - 11 котлини кои се протегаат од границата со Србија на запад па до Црното Море
 • за последица создавање многубројни пространи котлини пред сè во областа на егејската зона. Тие котлини според тоа, се тектонски вдлабнатини, тектонски
 • Кичевска Котлина - една од поголемите котлини во Македонија која е неотектонска творба чијашто рамка ја прават планинските масиви на Бистра и Стогово
 • во: Пелагониската, Струмичката, Скопската и Струшката котлина. Во овие котлини со системи за одводнување, поранешните бари и мочуришта се претворени во
 • страни е опкружен со длабоки раседи е планината Бистра. Карактеристични котлини - депресии се: Охридско - Струшката котлина, Преспанската, Кичевската, Полошката
 • наоѓаат и често имаат многу богата флора и фауна. Се создаваат во природни котлини и обично добиваат вода од дождовите и од реките, а дел од оваа вода се

Users also searched:

...