Топ-100
Back

ⓘ Развој ..
                                               

Список на земјите по ИЧР

Ова е список на сите земји по индекс на човеков развој според Извештајот за човеков развој на Програмата за развој на ООН. Најновиот извештај е на 14 декември 2015 и се темели на проценките за 2014 г. Опфаќа 185 земји-членки на ООН, заедно со Хонгконг и Палестинските територии. Не се наведени осум членки на ООН поради недостаток на податоци. За споредба е даден и просечниот ИЧР на региони во светот и групи земји. Индексот на човековиот развој ИЧР е споредбена мерка за изразување на очекуваниот животен век, писменоста, образованието, животниот стандард и квалитетот на животот за секоја од з ...

                                               

Човеков развој

Човековиот развој се занимава со многу повеќе од растот и падот на националните доходи. Тој се занимава со создавање на средина во која луѓето можат наполно да ги развиваат своите потенцијали и да водат продуктивен и креативен живот во согласност со нивните потреби и интереси. Луѓето се вистинското богатство на народите. Така, човековиот развој овозможува проширување на човековиот избор на нештата кои би му овозможиле да живее живот кој тој го цени. Затоа тука се работи за многу повеќе од само економски развој, кој е само средство иако многу важно за зголемување човековиот избор.

                                               

Еоцен

Еоцен – геолошка епоха во ерата кенозоик, траел од 56 до 33.9 милиона година. Називот ја симболизира појавата на нова фауна која се развила во оваа епоха. Епохата еоцен е позната како "мезонумулитик” бидејќи во неа нагло се развиваат нумулитите. Траел околу 20 милиона година. Растителни видови од мезозоикот изумираат, а застапени се семејствата на жбунести тропски растителни заедници: Proteacea, Amentacea, а најзастапени родови се Eucalyptus и палми Cocos, Phoenix. Заедниците од умерениот појас сè уште се ретки Quercus и Pinus. Цицачите снажно се развиваат, се јавуваат првите претставници ...

                                               

Јаглеродните начела

Јаглеродните начела ― низа упатства утврдени од три водечки банки на Вол Стрит: - Citigroup Inc., JP Morgan Chase и Morgan Stanley, за да се проценат ризиците при финансирање на проекти за електрична енергија во однос на климатските промени. Овие принципи повикуваат на "засилена трудољубивост" при проценка на заемопримачите во индустријата за електрична енергија во однос на нивната употреба на енергетска ефикасност; обновливи и нискојаглеродно распространети енергетски технологии; и конвенционални и напредно генерирани технологии. Овие упатства биле објавени во февруари 2008 година за да с ...

                                     

ⓘ Развој

  • Стопански развој или економски развој - зголемување на економското богатство на определен регион или држава. Може да се разбере и како севкупност од
  • Во човештвото, човеков развој е меѓународна и економска парадигма на развој Човековиот развој се занимава со многу повеќе од растот и падот на националните
  • Ѕвезден развој ѕвездена еволуција - процес со кој ѕвездата претрпува редица на радикални промени во текот на своето постоење. Во зависност од масата
  • Индексот на човековиот развој ИЧР е показател кој се пресметува преку нормализирани вредности на очекуваниот животен век, писменоста, образованието и
  • Цели за одржлив развој скратено ЦОР - група од 17 цели во врска со меѓународен развој во иднина. Целите биле утврдени од страна на Обединетите нации
  • список на сите земји по индекс на човеков развој ИЧР според Извештајот за човеков развој на Програмата за развој на ООН. Најновиот извештај е на 14 декември
  • Земја во развој или земја со низок и среден приход LMIC помалку развиена земја, помалку економски развиена земја LEDC средно - индустријализирана
  • Одржлив развој е збир на методи за да се создава и одржи развој кој цели да ја отстрани сиромаштијата, создава изедначени стандарди за живеење, задоволување
  • Организацијата за економска соработка и развој ОЕЦД е меѓународна економска организација формирана во 1961 година. Во неа членуваат 34 земји.
  • Тимуровиот придонес во развој на науката и уметноста бил огромен. Според некои научници, со Тимур започнал третиот голем период на средновековната иранска

Users also searched:

...
...
...