Топ-100
Back

ⓘ Стопанство ..
                                               

Асиметрични информации

Асиметричните информации укажуваат на состојбата на пазарите кога продавачите и купувачите поседуваат различни информации за карактеристиките на добрата и услугите што се предмет на купување и продавање. Тие како еден од значајните домени на пазарен неуспех најчесто се поврзуваат со социјалната сфера - пензискиот систем, здравствениот систем, пазарот на труд, осигурувањето на имот и лица и слично. Економијата на информации докжува дека наспроти идеализираното и нереално тврдење на класичната микроекономска мисла,учесниците во економскиот живот секогаш располагаат со целосни совршени информ ...

                                               

Дворско стопанство

Дворско или палатинско стопанство е систем на стопанска организација во која богатството тече од едно место, кое подоцна доаѓа до обичниот народ, кои немаат друг извор на приходи. Во ваквото стопанство, поделбата на трудот води до безработна елита, класа на бирократи, и класа на издржни земјоделци. Овој систем може да се опише како комбинација од планско стопанство и издржно стопанство. Запишани примери за дворско стопанство се микенското и минојското општество во Стара Грција, но и многу други прединдустриски општества. Современото стопанство на Северна Кореја може да се рече дека е дворс ...

                                               

Деловна тајна

Деловната тајна ја сочинуваат доверливи информации кои имаат посебно значење за оние кои ги поседуваат. Притоа е важно информацијата да биде тајна, т.е. не смее да биде општо позната, да има комерцијална вредност и да биде соодветно заштитена со закон или со одлука.

                                               

Договор за факторинг

Договорите за факторинг ги делиме по повеќето критериуми: Спрема обемот на преземање на ризикот на наплата: * Прав факторинг – преземање на целокупното побарување од страна на факторот со сите видови на ризици во врска со наплативоста на побарувањето кој е назастапен во меѓународното работење; * Квази факторинг – кога не се презема del credere ризикот за наплата на побарувањето. Значи, кај неправниот факторинг, значи, отпаѓа една од неговите основни функции – del credere функцијата; * Факторинг платив по стасаноста на побарувањето. Се работи за договор за факторинг во кој недостасува негов ...

                                               

Експропријација

Експропријација се однесува на конфискација на приватна сопственост со цел да се воспостави социјална еднаквост. Таа претставува одземање или ограничување на правото на сопственост на земја со надомест, што се врши со посебен акт на државен орган или од страна на народот за време на револуција. Експропријацијата за разлика од присилната национализација која се врши од страна на државите над приватната сопственост на своите граѓани, се однесува на социјално мотивирани конфискации на секаква приватна сопственост, не само на недвижнини. Се изведува во случаи на потреба за изградба на патишта, ...

                                               

Ефикасно корпоративно управување

Една од најзначајните карактеристики на компаниите со ефикасно корпоративно управување е нивната посветеност да одржуваат висок степен на транспарентност што се демонстрира преку постојано известување за состојбите во компаниите. Во терминологијата за корпоративно управување ваквата транспарентност е позната како обелоденување на податоци и информации за компаниите. Компаниите со добро корпоративно управување се придржуваат кон посебни правила за известување. Ова има посебно значење за компаниите кои излегуваат на пазарот на капитал. За да можат да донесат одлука дали да инвестираат во нек ...

                                     

ⓘ Стопанство

  • Економијата е општествена наука што се занимава со изучување на употребата на органичените ресурси во задоволувањето на потребите на луѓето. Постарите
  • Дворско или палатинско стопанство е систем на стопанска организација во која богатството тече од едно место палатата кое подоцна доаѓа до обичниот
  • градот. Иако денес индустријата не игра толку пресудна улога во градското стопанство како до пред неколку децении, таа и денес е доста присутна и високо развиена
  • на официјалната статистика за земјата, нејзиното население, ресурски, стопанство општество и култура. Основана е во 1926 г, а седиштето ѝ е во Анкара
  • со цел да се разликува од општината Веселбуренер Дајхаузен. Нејзиното стопанство главно е засновано на земјоделство и туризам. Население во разните административни
  • Првото забележано спомнување на селото било во 1824 година. Нејзиното стопанство е мешавина на земјоделство и туризам. Најпозната градба во општината е
  • од населението. Тагалог е исто така добро користен и разбран. Целото стопанство на Тарлак е нбасочено кон земјоделието и претежно се одгледува ориз и
  • се наоѓа во Ирското Море. Ова море е од големо значење за регионалното стопанство трговија, шпедиција и транспорт, риболовот и електростопанството во облик
  • Јужно од населбата, во непосредната близина на зградата на земјоделското стопанство до самата куќа на М. Димитров има 2 добро зачувани могили. Едната е со
  • индустриската револуција, околу една третина од производството на светското стопанство доаѓало од производствената индустрија. Многу развиени земји и многу земји
                                               

Дисинтермедијација

Дисинтермедијација е појава кога производителот продава дирекно на потрошувачите без посредници: трговци на мало и трговци на големо. Најчесто, купување на производи на интернет дирекно од производителот, резервации на хотелски сои без помош на туристички агенции и др.

                                               

Економска ликвидација

Ликвидацијата значи пресметување, расчистување, пресметка на трошоците, напуштање и запирање на некоја работа или труд и сл. Ликвидацијата во економијата е начин на престанување на работа на некое претпријатие преку постапка на впаричување на имотот на должникот или поделба на имотот меѓу доверителите. Постапката е регулирана со Законот за стечај и Законот за ликвидациска постапка, со тоа што ликвидацијата на акционерските друштва е регулирана со одредбите на Законот за претпријатија.

Овоштарство
                                               

Овоштарство

Овоштарството е земјоделска гранка чија задача е засадување овошни дрвја, одгледување и искористување на овошните плодови во свежа состојба или преработени во разни мармалади, компоти, сокови и др. Во зависност од климатските услови во кои успева, разликуваме три вида овошје: средноевропско овошје, суптропско овошје и тропско овошје.

Users also searched:

...
...
...