Топ-100
Back

ⓘ Фонологија на холандскиот јазик. Холандскиот јазик припаѓа на групата на германски јазици, и како таков дели многу фонолошки карактеристики со другите јазици од ..
                                     

ⓘ Фонологија на холандскиот јазик

Холандскиот јазик припаѓа на групата на германски јазици, и како таков дели многу фонолошки карактеристики со другите јазици од таа група.

                                     

1. Самогласки

Холандскиот има многу самогласки - 13 прости и 4 дифтонзи. Самогласките /eː, /oː/ и /oː/ се ставени во табелата на дифтонзи бидејќи во многу дијалекти тие всушност се изговараат како тесни подзатворени дифтонзи, но се однесуваат фонолошки како другите прости самогласки. Пред /r/ овие самогласки се изговараат како речиси отворена самогласка од среден ред е алофон на ненагласените /a/ и /ɑ/.

 • Во стандардниот белгиски холандски се остварува како /ɔu/
                                     

2. Самогласки

Белешки:

 • .

  Заради асимилацијата, првиот слог од следниот збор исто така често се обезвучува, на пр. het vee говедата е /hətfe/.

  Некои региони Амстердам, Фризија ги имаат речи целосно изгубено звучните струјни согласки /v, /z/ и /ɣ/. Во појужните краишта овие фонеми секогаш се присутни во средината на зборот. За споредба: logen и loochen /loɣən/ наспроти /loxən/. На југот во Зеланд, Брабант и Лимбург како и во Фландрија констрастот е уште посилен бидејќи буквата станува палатална. т.е. станува ѓ.

  Крајното n од наставката за множина "-en" често не се изговара како кај Африканс, каде се испушта и при пишување, освен на североистокот долносаксонско и југозападот западнофламанско наречје каде наставката станува слоговен глас "n".

                                     

3. Нагласок

Кога претпоследниот слог е отворен, акцентот може да падне врз било кој од последните три слога. Кога претпоследниот слог е затворен, акцентот паѓа на еден од двата последни слога. Иако нагласокот е фонемски, минималните парови се ретки. На пример vóórkomen случува and voorkómen спречува. Кај сложени зборови често наоѓаме секундарен акцент. Нагласокот во холандскиот се бележи само по избор, и никогаш не е задолжително, иако понекогаш е препорачано.

                                     

4. Фонотактика

Слоговната структура на холандскиот јазик е КККВКККК -. Како и во македонскиот и англискиот, многу зборови започнуваат со три согласки - на пр. straat улица. Постојат и зборови кои завршуваат со четири согласки - на пр. herfst есен, ergst најлош, interessantst најинтересен, sterkst најсилен. Најголемиот број од нив се придавки во суперлатив.

                                     

5. Библиографија

 • Gussenhoven, Carlos 1992, "Dutch", Journal of the International Phonetic Association, 22 2: 45–47
 • Verhoeven, Jo 2007, "The Belgian Limburg dialect of Hamont", Journal of the International Phonetic Association, 37 2: 219–225
 • Verhoeven, Jo 2005, "Belgian Standard Dutch", Journal of the International Phonetic Association, 35 2: 243–247
 • Gussenhoven, Carlos; Aarts, Flor 1999, "The dialect of Maastricht", Journal of the International Phonetic Association, 29: 155–166
 • Peters, Jörg 2006, "The dialect of Hasselt", Journal of the International Phonetic Association, 36 1: 117–124
                                     
 • важи како за незаоблената, така и за заоблената варијанта на гласот. Во македонскиот јазик самогласката се нарекува темен глас се бележи со апостроф
 • веларен фрикатив е вид на согласка што се јавува во разни јазици. Меѓународната фонетска азбука ја бележи со x Во македонскиот јазик овој глас е претставен
 • германските племиња, се разликуваат од варијантите на стандардниот германски јазик по нивната лексика, фонологија и синтакса. Главна статија: Образование во
 • ги има сите три Во македонскиот јазик овој глас е претставен со буквата њ. Во шпанскиот и оние под влијание на шпанскиот правопис, се користи буквата
 • затворена задна самогласка со карактеристичен вид на заоблување наречено стиснато ексолабијално Не постои јазик што во својот гласовен систем ја разликува
 • ја бележи со симболот ɛ ракописно Е или ипсилон Во македонскиот јазик овој глас е претставен со буквата е, што може да предизвика забуна бидејќи
 • ги има особините на гласот претставен со o полузатворената задна заоблена самогласка но е поотворен од него. Во македонскиот јазик овој глас е претставен
 • е вид на самогласка што се јавува во многу јазици. Меѓународната фонетска азбука МФА го бележи гласот со симболот i Во македонскиот јазик оваа самогласка
 • среќава наменскиот симбол ɫ Во македонскиот јазик темното л се среќава пред задните самогласки a o u и на крајот од слогот. Пример е зборот лук Зависно

Users also searched:

...