Топ-100
Back

ⓘ Архитектура ..




                                               

Амамџик

Амамџик или амамџика - домашна бања во куќите со турски стил; го има секоја подобра куќа. Обично се наоѓа во едниот агол од собата, преграден со штици; има врата и внатре полици. Неговиот под е плочен или бетониран; каде што нема, туку за капење се донесува загреана вода во ѓуѓуми и тестии. Валкана вода истекува низ покриен канал, наречен водовача; исто така се користи за миење раце. Во амамџиците во Нови Пазар, наместо водовача, подот имал пад за да истекува водата, а тој бил изолиран со водонепропустен малтер наречен оросан. Сите куќи во градчињата во Србија за време на првата влада на к ...

                                               

Архитектонски комуникации

Архитектонски комуникации претставуваат сите прометни површини кои ги поврзуваат сите простории во една хоризонтална и вертикална насока во една органска целина. Во комуникации се сметаат: влезови, скалишта, ходници, лифтови. Тие ни даваат прв впечаток за внатрепноста на една зграда. При проектирањето ним треба да им се обрне особено внимание за да можат наполно да одговорат на својата намена. Прометните површини треба да бидат едноставни и јасни така што кај големи објекти со поголема содржина и простории со различна намена да не дојде до дезорганизација на зградата. Комуникациите треба д ...

                                               

Архитектонски проект

Архитектонски проект - техничка документација, збир од графички и текстуални прилози потребни за изградба на еден објект. Него го изработува архитект и претставува опис на архитектонскиот концепт на просторно функционалното решение, опис на проектираните простори, со нивните функционални капацитети и површини и опис на материјалите и архитектонските елементи.

                                               

Архитектонско цртање

Архитектонско цртање или цртежите на архитектот - техничко цртање на градба или проект за градба што спаѓа во дефиницијата за архитектура. Архитектонските цртежи се користат од страна на архитектот и другите за голем број цели: да се развие идеја на дизајнот во еден кохерентен предлог, да се соопшти идејата и концептот, да се убеди клиентот на основаноста на дизајнот, да му овозможи на изведувачот на градбата да ја конструира правилно, како запис за завршена работа или како запис за градба која веќе постои. Архитектонските цртежи се направени според збир на конвекции кои вклучуваат одреден ...

                                               

Архитектура

Архитектура, може да ја претставува: Стилот и начинот на проектирање и изградба на згради и други материјални објекти. Вештината на архитектот, при што, архитектура значи да се понудат или да се дадат професионални услуги во врска со проектирање и изградба на една или повеќе згради, опфаќајќи го и просторот околку зградите, кој ќе биде користен од страна на луѓето. Општо термин со кој се опушуваат згради и други структури. Уметноста и науката за проектирање и издигнување на градби и други материјални објекти. Поопширна дефиниција може да ги опфати сите проектирачки активности, од најниско ...

                                               

Архитектура на Косово

Архитектурата на Косово датира уште од неолитот и го вклучува периодот на бакарно, бронзено, железно, Стар Рим и Среден век. Има влијание од присуството на различни цивилизации и религии кои се доказ на денешните остатоци. Локачните градители комбинираа најразлични материјали и техники за да разбијат свои сопствени прекрасни ремек-дела. Манастирите и црквите од 14 век го претставуваат византиското источно православно културно наследство. Културното наследство од Отоманското Царство вклучува џамии и амами од 15, 16 и 17 век. Другите историски архитектурни структури ги вклучуваат традиционал ...

                                     

ⓘ Архитектура

  • Архитектура на латински architectura, со потекло од грчкиот збор ἀρχιτέκτων arkhitekton, односно, ἀρχι - управител и τέκτων  градител, дрводелец
  • Османлиската архитектура е архитектура на која била создадена во времето на Османлиското Царство. Нејзиното време започнува во Бурса и Едрене во текот
  • Како уникатен архитектонски стил, мајанската архитектура опстојува повеќе илјадници години. Најпознати и најкарактеристични градби поврзани со мајанската
  • Пределна архитектура или пејзажна архитектура - засебна научна дисциплина која се занимава со проектирање на отворени јавни и приватни површини, знаменитости
  • Во електротехниката, компјутерската архитектура е сет од правила и методи коишто ја опишуваат функционалноста, организацијата и имплементацијата на компјутерските
  • Византиската архитектура е архитектонски стил кој настанал на територијата на Источното Римско царство во модетните текстови познато како Византија
  • македонска архитектура - општ поим за градското градителство во Македонија кое во повеќе градови е претставено со добро зачувана архитектура од XIX век
  • Тјудорскиот стил во рамките на англиската архитектура е крајната фаза на средновековната архитектура за време на Тјудорскиот период 1485 1603 и по него
  • Готската архитектура е архитектонски стил, кој настанала во периодот на средниот век. Готската архитектура се развила од романската архитектура и била заменета
  • се некои од најголемите европски стилови од римската до постмодерна архитектура вклучително и реномирани примери на Рашка, српско - византискиот стил
Вила рустика
                                               

Вила рустика

Вила рустика е тип на Римска вила, градба од римскиот период, каде стоеле складирани работи и каде што робовите од вилата работеле и живееле. Ова исто така било место каде биле сместени и животните од фармата. Понекогаш можело да има и други соби кои можеле да се употребат како складиште, болница, па дури и затвор.

Капител
                                               

Капител

Капитол или капител, е дел од столбот. Капител е горниот највисок дел од столбот, најчесто декоративно обработен.

Морски оргули
                                               

Морски оргули

Морски оргули се архитектонски објект во Задар и експериментлен музички уред, кај кои, за разлика од обичните оргули кои се покренуваат со мевови или со воздушни пумпи, енергијата им ја дава морето, односно неговите бранови. Кога нема енергија односно бранови, нема ни звук или мелодија.

Наос
                                               

Наос

Наос, е внатрешна просторија во храмовите во класичната архитектура, или продавница завртена кон улицата во римската архитектура. Во Стариот Египет во наосот биле сместени култните скулптури на боговите и се верувало дека тука навистина живее Бог. Во почетокот наосот бил изработуван од дрво а подоцна од камен. Во православието наосот означува дел од црквата каде се наоѓаат верниците за време на богослужењето. Наосот е одвоен од олтарот со иконостас.

                                               

Пасивна архитектура

Пасивната архитектура е архитектура на градби врз принцип на одржливост. Карактеристика за овој тип на архитектура е што се користат некои основни принципи за пренос и складирање на топлинската енергија како и разни модели на рефракција и изолација на топлинската енергија. Од друга страна пасивната архитектура ги користи принципите на пасивно ладење и пасвино греење кои се високо енргетско-ефикасни принципи.

Свод
                                               

Свод

Под поимот свод во архитектурата се подразбира внатрешната страна од одредена покривна конструкција која има закривена форма, а најчесто полуцилиндрична. Упатува на асоцијација на небесниот свод.

                                               

Список на највисоки градби

Во продолжение е листата на 12 највисоки цврсти градби во светот. Во овој список не се вклучени структури кои се направени од метална решетка и/или поткрепени со сајли.

Список на поими од класичната архитектура
                                               

Список на поими од класичната архитектура

Орнамент Волута Кофер Пиластер Кела Акротерион Колонада Екседра Цокле Капител Ортостат Трасерија Фронтон Архитрав Крокет Карјатида Столб Опистодом Сима Метопа Наос Стилобат Антефикси Евтинтерија Корниз Арка Крепидома Триглиф Епистил – видете Архитрав Гута Егида Рустика Перистил Свод Простил Пронаос Архиволт Апсида Потпорен камен Перваз Купола Фриз

Урбан дизајн
                                               

Урбан дизајн

Урбаниот дизајн е поврзан со урбанистичкото планирање, но се фокусира на физичкиот дизајн на местата и деталите. Урбаниот дизајн вклучува традиционални уметности и дизајн како и елементи од архитектурата и пределната архитектура. Уличниот мебел игра сè поголема улога во урбаното планирање и надворешно рекламирање.

Шпросна
                                               

Шпросна

Шпросна е вертикална гредичка на средина на прозорец, која не е дел од крило од прозорецот. Се изработува најчесто од дрво, но исто така и од метал и камен.

                                               

Феудална кула (Струмица)

Феудална кула – средновековна одбранбена кула во градот Струмица. Феудалната кула се наоѓа на ул. Охридска и е единствен објект од ваков вид во Струмичко. Основата е квадратна со димензии 6.9 х 9м. Изработена е од квалитетен делкан бигор. Поседува подрум, приземје и три ката. Меѓукатната конструкција е дрвена, од која на северната и источната страна на третиот кат еркерно се испуштени дрвени чардаци. Градена е најверојатно во турскиот период и служела за живеење и одбрана.

Users also searched:

...
...
...