Топ-100
Back

ⓘ Граѓанско право ..
                                               

Товар на докажување

Товарот на докажување е обврската да се промени во сопствена корист наводниот заклучок којшто претставува спротивно мислење. Докажување може да се постигне само со докази. Под латинската максима necessitas probandi incumbit ei qui agit лежи основното правило кое вели "неопходноста да се докаже нешто лежи во рацете на оној што тужи". Така, докажувањето вообичаено лежи на товар на странката којашто поднесува нова тужба. Исклучок на ова правило е кога постои случај prima facie. Тој што не го носи товарот на докажување, носи претполагање на невиност, со значење дека нема потреба од никаков док ...

                                     

ⓘ Граѓанско право

 • Граѓанското право е збир на правни норми со кои се уредуваат имотно - правните односи, односно оние односи коишто се од имотно - правен карактер. Него го
 • затворен или може да добие парична казна. Граѓанско право да не се меша со јурисдикциите на граѓанското право што е погоре споменето се занимава со решавање
 • Под терминот Римско право се подразбира правниот поредок кој бил во сила во сила во Римската држава од основањето на Рим 754 година пред нашата ера
 • гранка на меѓународното право Меѓународното приватно право исто така претставува збир на правни норми со кои се регулираат граѓанско - правните односи помеѓу
 • Неговите дела на римското граѓанско право и на облигациското право имале значајно влијание на германското граѓанско право Татко му бил протестанстки
 • дела од граѓанското право и тоа општиот дел и стварното право Починал во Скопје на 20 јуни 2002 година. Граѓанско имотно право - I дел, Општ дел, учебник
 • граѓанско право во 1967 70 година. Скопје, 1970. Свршувачката и нејзините правни последици, предавања одржани на Постдипломските студии по граѓанско право
 • Поимот право на глас на жените се однесува на економското и политичкото движење на реформите, со цел да се достигне правото на глас. Модерното движење
 • прекршоци. Шкотското право е единствен правен систем со основа од Римското право Со основа од некодифицираното граѓанско право од Кодексот на Јустинијан
 • кривичниот закон. Поголемиот дел од надлежностите на граѓанското право вид. граѓанско право работат според инквизиторниот систем судот ја изрекува пресудата
 • факултет на Универзитетот во Тетово. Од 2005 до 2007 година предавал граѓанско право на Универзитетот во Тирана, а од 2001 до 2008 година истото и на Приштинскиот