Топ-100
Back

ⓘ Научна номенклатура ..




                                               

Народно име

Народното име - име во биолошката номенклатура на еден таксон или организам во општа употреба меѓу народот, денес или во минатото. За разлика од ова, истите организми имаат научно име. Народните имиња понекогаш не се "народни" во историско-културна смисла, туку едноставно македонски називи на организмите кои може и да не се среќаваат во земјата. Целта е да се приближат називите на животните и растенијата до обичниот човек без да треба да се запомни латинско-грчкиот назив. Историски втемелените народни имиња можат во голема мера да се разликуваат од еден крај на земјата до друг, зависно од ...

                                     

ⓘ Научна номенклатура

 • Формалниот систем на именување на видовите се нарекува биномна номенклатура или бинарна номенклатура Суштината на овој систем на именување е следнава: називите
 • старост или едноставно обичаи на именување. Научно име Биномна номенклатура Научна терминологија Список на градинарски растенија Список на отровни растенија
 • Примати Фамилија Hominidae Род Homo Вид sapiens читање според биномна номенклатура Homo sapiens - разумен човек Како што се оди надолу во хиерархиската
 • хетеротипни синоними на Taraxacum officinale F.H. Wigg. Научна класификација Биномна номенклатура Таксономски ранг Синоним - во општа смисла ICBN, synonym
 • Во научна класификација на живите организми, потколено науч. subphylum е таксономски ранг што се употребува во зоолошка номенклатура Во таксономската
 • или изолираноста. Во зоологијата, Меѓународниот правилник за зоолошка номенклатура ICZN IV изд, 1999 го признава само подвидот како единствен ранг подолу
 • согласност со припадноста на таксонот. Застапниците на филогенетската номенклатура се служат со кладистички методи и бараат таксоните да бидат монофилетски
 • 2005. Google Scholar Nomenclator Zoologicus - индекс на називите на сите родови и подродови во зоолошката номенклатура од 1758 до 2004 г. англиски
 • влекачи, од кои во карбонот се развиле амниотите. Според филогенетската номенклатура тука спаѓаат и амниотските потомци, но поимот претежно се користи за
 • изложува влијателната линеевска таксономија Иако системот на биномна номенклатура е делумно осмислен пред два века од браќата Гаспар и Јохан Баухин. Значајно
 • помеѓу овие групи не треба да се смета за конечно решен. Современата номенклатура ги дели групите на посебни оддели збирно нарекувајќи ги надоддел семени