Топ-100
Back

ⓘ Меѓународен систем на мерни единици. Меѓународниот систем на единици - современиот облик на метричкиот систем и е заснован на 7 основни и 2 дополнителни физички ..
                                               

Гаус (единица)

Гаус - мерна единица со која се изразува магнетната индукција, наречена и густина на магнетниот тек. Единицата е дел од Гаусовиот мерен систем, кој ја наследил од постариот систем СГС-ЕМЕ. Наречена е во 1936 г. во чест на германскиот математичар и физичар Карл Фридрих Гаус. Еден гаус е еднаков на еден максвел на квадратен сантиметар. Со замената на СГС со Меѓународниот систем на мерни единици СИ-систем, гаусот е исфрлен од употреба од страна на стандардизациските органи, но сè уште редовно се користи во разни научни гранки. СИ-единицата за густината на магнетниот тек е теслата симб. T, што ...

Меѓународен систем на мерни единици
                                     

ⓘ Меѓународен систем на мерни единици

Меѓународниот систем на единици - современиот облик на метричкиот систем и е заснован на 7 основни и 2 дополнителни физички величини и единици. Овој систем е најкористениот мерен систем во светот, највеќе во трговијата и речиси целосно во науката.

Стариот метрички систем содржеше неколку групи на единици. SI е развиен во 1960 година од стариот систем метар-килограм-секунда mks, наспроти системот цантиметар-грам-секунда cmgs кој имаше повеќе варијанти. Бидејќи SI не е постојан, тој е менлив комплет од стандарди во кој се создаваат единици и дефинициите се менуваат според меѓународна согласност соодветно на напредокот на технологијата на мерење.

Системот е речиси насекаде прифатен, со мали исклучоци. Забележителен исклучок е САД, кој продолжува да ги користи вообичаените единици наспроти системот SI. Во Обединетото Кралство, префрлањето на системот SI е официјална политика, која сè уште не е завршена. Земјите кои сè уште употребуваат единици кои не се дел од SI пр., САД ги имаат предефинирано овие единици преку единиците на SI.

                                     

1. Основни SI-единици

Утврден на единаесеттата генерална конференција за мерки и тегови во 1960 година, тој има седум основни и две дополнителни големини и единици за коишто се смета дека во потполност ги карактеризираат нам познатите појави, а и материјата која можеме сетилно да ја восприемаме. Се нарекуваат основни, бидејќи од нив се изведуваат сите останати. Во долната табела се дадени основните SI-единици, како и нивните дефиниции:

                                     
 • статија: Меѓународен систем на мерни единици Меѓународниот систем на мерни единици SI, од фр. Système International d Unités е современа варијанта на метричкиот
 • Меѓународниот систем на мерни единици SI има седум основни мерни единици од кои се изведени сите останати единици во системот. Еве ги основните SI - единици и физичките
 • мерки 2006 Меѓународен систем на мерни единици SI PDF изд. VIII. стр. 126, ISBN 92 - 822 - 2213 - 6 англиски Астрономски единици по МАС англиски
 • систем на мерни единици SI има седум основни единици од кои се изведени сите останати мерни единици Овие единици се нарекуваат изведени SI - единици
 • единици симболи, фактори на претворање англиски Посебно издание на NIST 330 - Меѓународен систем на мерни единици англиски Посебно издание на 811
 • од англ. kilobyte е содржател на единицата за дигитални податоци бајт. Според Меѓународниот систем на мерни единици SI претставката кило значи
 • пречник на пури, иако фактичката димензија на највеќето од овие производи се искажува во милиметри. Англиски мерни единици Британски мерни единици Американски
 • системи како англиските, британските и американските мерни единици Должината ѝ варира од систем до систем но секоја е околу четвртина до третина метар. Денес
 • претворање на мерни единици хекто - Хектометар Величински редови површина Меѓународно биро за тегови и мерки 2006 Меѓународен систем на мерни единици SI
 • стари шкотски мерни единици National Bureau of Standards. Ревалуација на вредностите на јардот и фунтата. англиски Претворање на единици Акр - стапка Стари
 • Величински редови маса тона - Лексикон на македонскиот јазик на офф.нет Меѓународен систем на мерни единици SI PDF VIII изд, 2006, Став 4.1 англиски
 • текот на една минута ѕвездено време. Една лачна минута на екваторот е приближно еднаква на една морска милја. Лачна минута Меѓународен систем на мерни единици

Users also searched:

мерни единици математика, претворање на мерни единици физика,

...
...
...