Топ-100
Back

ⓘ Метрологија ..
                                               

Далечиномер

Далечиномер – мерен инструмент за мерење на оддалеченоста на некоја точка и стојалиштето на посматрачот кој се применува во геодезијата, навигацијата, војната пракса, при фотографски снимања, итн. Денес постојат многу видови далечиномери, од едноставни до многу сложени.

                                               

Единица мерка

Во физиката и техниката, единиците мерки се користат за стандардизирано претставување на резултатите од мерењата. Бројната вредност на физичката величина се претставува како однос на измерената вредност со некоја стандардна вредност, која се јавува како единица мерка. Бројот кој укажува на единицата мерка се нарекува именуван. Се разликуваат основни единици мерки, кои се определуваат со помош на еталони, и производни изведени единици мерки кои се определуваат со помош на основните. Изборот на величини и количествата на основните единици може да биде произволен и да се определува според тра ...

                                               

Лакот (мерка)

Лакот претставува должина на раката од лактот до врвот на средниот прст. Според основната систематизација на антропоморфните единици мерки може да се изрази со 6-7 дланки или една половина стапка. Лакотот е 1/4 од човековата висина.

                                               

Мерење

Мерење - постапка со која се утврдува соодносот на една физичка величина како должина, време, температура и сл. со некоја мерна единица, како метарот, секундата или Целзиусовиот степен. Науката која се занимава со мерењето и мерите се нарекува метрологија.

                                               

Метар

Метар е основна SI-единица за должина, и изнесува 3.29 стапки. Таа е основната големина за должина во метричкиот систем, која се користи низ светот за општи и научни потреби. Историски метарот е дефиниран од Француската академија на науките, како десетмилионити дел од растојанието помеѓу екваторот и Северниот Пол, која поминува низ Париз. Сега е дефинирана од Меѓународното биро за тегови и мерки, како растојанието кое светлината го поминува низ вакуум за 299.792.458-ти дел од секундата. Останати мерки кои се поврзуваат со метарот се километар 1000 метри, и сантиметар 1/100 од метарот. мили ...

                                               

Примордијален нуклид

Во геохемијата и геонуклеарната физика, примордијални нуклиди или изотопи се нуклиди што ги среќаваме на планетата Земја кои постоеле во својата денешна форма и пред да биде оформена Земјата. Примордијалните нуклиди се остатоци од древните експлозии супернова кои се случиле пред образувањето на Сончевиот Систем. Тие се долготрајна фракција од радионуклиди кои опстанале во примордијалната сончева маглина преку насобирање на планетите сè до денес. Познати се само 289 вакви нуклиди. Сите познати 254 стабилни нуклиди се среќаваат како примордијални нуклиди, заедно со други 35 нуклиди кои имаат ...

                                     

ⓘ Метрологија

  • Целзиусовиот степен. Науката која се занимава со мерењето и мерите се нарекува метрологија Со исклучок на неколку навидум фундаментални квантни константи, мерните
  • Систем SI на основни мерни единици - Биро за метрологија на РМ македонски Брошура на Бирото за метрологија на Република Македонија македонски Меѓународно
  • 978 - 0 - 307 - 33598 - 2 Брошура - Прилог 3: Систем SI на основни мерни единици - Биро за метрологија на РМ македонски Меѓународен систем на мерни единици SI VIII изд
  • универзално време UTC Меѓународна организација за стандардизација Биро за метрологија на РМ Институт за стандардизација на Република Македонија податок од
  • областа на астрономијата, оптичките влакна, инженерската метрологија оптичката метрологија океанографијата, сеизмологијата, спектроскопијата и нејзините
  • килопондот, со тоа што декањутнот има точно наместо приближно 10 њутни. Метрологија Фунта - сила килопонд - Лексикон на македонскиот јазик, он.нет Меѓународен
  • круг на Цернике е широко употребуван во оптичкиот дизајн, оптичката метрологија и анализирањето на слики. Работата на Цернике го помогнала побудувањето
  • Integration, PPI Помошни служби Служба на сојузниот координатор за метрологија Office of the Federal Coordinator for Meteorology Служба за поморски
  • уреди за апликации како што се прецизно мерење на времето, навигација и метрологија Поларитоника, која се разликува од фотониката затоа што основниот носител
                                               

Атомска единица за маса

Атомска единица за маса се означува со u. Таа е еднаква на: u = m 12 C 12 {\displaystyle {u}={m^{12}C \over 12}} Нејзината вредност изнесува 1.66x10 -27 kg.

Users also searched:

...
...
...