Топ-100
Back

ⓘ Сметачка архитектура ..
                                               

Сметачка архитектура

Во електротехниката, компјутерската архитектура е сет од правила и методи коишто ја опишуваат функционалноста, организацијата и имплементацијата на компјутерските системи. Некои дефиниции на компјутерската архитектура кажуваат дека тоа е како опишување на можностите и програмскиот модел на компјутерот но не со конкретна имплементација. Во други описи компјутерската архитектура вклучува дизајн на архитектурата на инструкциски сет, дизајн на микроархитектури, логички дизајн и имплементација.

                                               

Глобално вмрежување

Глобално вмрежување практично значи поврзување на компјутерска мрежа со други мрежи преку употребување на порти коишто обезбедуваат заеднички медот на насочување на пакети со информации помеѓу мрежите.Резултирачкиот систем од меѓусебнoповрзаните мрежи се нарекува Глобално вмрежувување или едноставно Глобална мрежа. Најзабелижителниот пример на Глобално вмрежување е Глобалната мрежа,мрежа составена од мрежи засновани на многу клучни хардверски технологии,но унифициран од Глобалниот вмрежен протоколен стандард,Интернетната Протоколен Модел,исто така познато како TCP/IP.

                                               

Мрежна магистрала

Мрежна магистрала – мрежна топологија во која јазлите се директно поврзани на заеднички линеарна полудуплексна врска наречена магистрала.

                                               

Повеќејадрен обработувач

Повеќејадрен обработувач - сметачки обработувач со две или повеќе истоветни обработувачки единици, кои се единици што читаат и извршуваат програмски наредби. Наредбите се обични обработувачки наредби како додавење, преместување податоци и разгранување, но повеќето јадра можат да извршуваат повеќе наредби истовремено, зголемувајќи ја брзината на програмите подложни на напоредно сметање. Производителите типично интегрираат јадра на една интегирана коцка од коло или повеќе коцки во еден чипски пакет. Обработувачите биле првично предвидени за работа со едно јадро. Во средината на 1980-тите Roc ...

                                               

Собирница (информатика)

Оваа страница се однесува на информатичка собирница. За други значења види Собирница Собирница или магистрала – комуникациски систем кој пренесува податоци меѓу компонентите во сметачот или меѓу сметачите. Поимот ги опфаќа хардверски компоненти и софтвер, вклучувајќи ги и комуникациските протоколи. Првичните сметачки собирници биле паралелни електрични жици со повеќекратни врски, но поимот денес се користи за која било физичка врска која ја обезбедува истата логичка функција како паралелната електрична собирница. Модерните компјутерски собирници може да користат паралелна и сериска комуник ...

                                               

Фон Нојманова архитектура

Фон Нохманова архитектура - сметачка архитектура заснована на истото опишано во 1945 од страна на матиматичарот и физичар Џон фон Нојман и други во First Draft of a Report on the EDVAC. Ова опишува дизајн на архитектура за електронски дигитален сметач со делови кои се содрќат од обработувачка единица која содржи аритметичко-логична единица и обработувачкки регистри, контролна едицина која содржи инструкциски регистар и програмски бројач, меморија за да чува податоци и инструкции, надворешна чување на големи податоци и влезно/излезни механизми. Значењето на ова еволуирало да биде такво што ...

                                               

Централна обработувачка единица

Централната обработувачка единица или едноставно обработувач, е дел од сметачкиот систем кој ги обработува наредбите на сметачките програми, ја има главната задача во сметачот. ЦПЕ се состои од голем број електронски кола поврзани во функционални целини и спакувани во еден чип. Основни делови на ЦПЕ се аритметичко–логичка единица, управувачка единица и регистри. Името на аритметичко-логичката единица кажува која е нејзината намена - да ги извршува сите аритметички операции и сите логички операции при обработка на податоците. Управувачката единица врши контрола и усогласување на работата на ...

                                               

Overlay network

Надоврзувачка мрежа е компјутерска мрежа која е поставена над некоја друга. Јазлите во надоврзаната мрежа се смета дека се поврзани преку логички и виртуелки врски, и секој е поврзан со патека, можеби преку повеќе физички врски, со примарната мрежа. На пример дистрибуирани системи како:процесирање во облак, peer-to-peer мрежи и клиент-опслужувач апликации се преклопени мрежи затоа што нивните јазли работат преку интернет. Интернетот е преклопена мрежа на телефонската.

                                               

SMDS

Switched multimegabit data service претставува неконекциски сервис кој се користи за да се поврзи LANs, MANs и WANs за размена на податоци. SMDS беше заснована на IEEE 802.6 DQDB стандард. SMDS ги фрагментира своите datagrams во помали "клетки" за превоз, а може да се гледа како технолошки претходник на ATM. Зголемувањата на необработени податоци ја отстранува потребата за фрагментација во клетките, и SMDS niche market "позицијата гарантира дека тоа остана високи-цени на сервиси. Како резултат на тоа, SMDS беше заменет од страна на IP-засновани и Етернет-заснован услуги и MPLS. Switched Mu ...

                                     

ⓘ Сметачка архитектура

  • Во електротехниката, компјутерската архитектура е сет од правила и методи коишто ја опишуваат функционалноста, организацијата и имплементацијата на компјутерските
  • Фон Нохманова архитектура Фон Нојманов модел или Принстонска архитектура - сметачка архитектура заснована на истото опишано во 1945 од страна на матиматичарот
  • најголема мера се должи на примената на двоичен броен систем. Скоро секоја сметачка машина на денешницата го користи тој броен систем, којшто се состои само
  • телекомуникациската мрежа со динамички измени на работењето на мрежата. Активна мрежна архитектура се состои од извршување слично на Unix shell што може да извршува активни
  • Виртуелна приватна мрежа англиски: Virtual private network VPN е сметачка мрежа која ја користи јавната телекомуникациска инфраструктура, како што е
  • киберсигурност, е загрижен дека САД има тежок недостиг од специјалисти за сметачка безбедност, проценувајќи дека постојат само околу 1.000 квалификувани луѓе
  • Во 1718 Сведенборг напишал ракопис кој не е објавен: Нова аритметика сметачка вештина што се менува кај бројот 8 наместо кај бројот 10 En ny räknekonst
  • Тие најчесто се користат за да се овозможи пристап до семрежјето или сметачка мрежа, без потреба од поврзување со жица. Можат да функционираат во жичена
  • Ентерпрајс Приватна Мрежа е сметачка мрежа изградена од страна на бизнисот за интерконекција поврзување на мрежните места на различни компании како
  • мрежни посредници кон интернет на пример, една или повеќе мрежни картички, модем, Wi - Fi - картичка и сл. Насочувач Насочувачка табела Сметачка мрежа

Users also searched:

...
...
...