Топ-100
Back

ⓘ Димитар Поп-Георгиев, професор. Поп Георгиев е роден во Пехчево каде што завршил основно училиште. Гимназиското одбазование го стекнал во Штип, додека во Белгра ..
                                     

ⓘ Димитар Поп-Георгиев (професор)

Поп Георгиев е роден во Пехчево каде што завршил основно училиште. Гимназиското одбазование го стекнал во Штип, додека во Белград студирал на Правниот факултет. По дипломирањето се вработил во Јавното обвинителство на НР Македонија, a подоцна во Јавното обвинителство на ФНР Југославија. При основањето на Правно-економскиот факултет во Скопје, бил избран за асистент на граѓанско право. Поп Георгиев во 1951 година бил избран за доцент на Правниот Факултет во Скопје, во 1956 година за вонреден професор на истиот факултет, a во 1962 година и за редовен професор на Факултетот.

                                     

1. Библиографија

Во текот на својот работен век проф. д-р Димитар Поп Георгиев има објавено голем број научни и стручни трудови, меѓу кои позначајни се следните:

 • Право својина на чифлицима и чифлигарски правни односи у Прилепском срезу крајем XIX и почетком XX века, Београд, 1953.
 • Правото на користење градежно земјиште во општествена сопственост, Скопје, 1954.
 • Својина на чифлицима и чифлигарско-аграрно-правни односи у Македонији до Балканског рата 1912 године, докторска дисертација.
 • Право коришќења граѓевинског земљишта у друштвеној својини у ФНРЈ, Загреб, 1955.
 • Прилог кон прашањето за постанок на чифлигарскиот и аграрно - правен систем во Македонија, Скопје, 1954.
 • Прилог кон прашањето за карактерот на чифлигарскиот аграрен систем во Макеоднија во втората половина на XIX век.
 • За општествената сопственост врз земјоделските земјишта во ФНРЈ, Скопје.
 • Правни извори на чифлигарските аграрни односи во Македонија до Балканската војна,
 • Турски документи за македонската историја 1800 - 1803, Скопје.
 • Примена на леџ патриае при регулирањето на наследно-праваните односи со елемент на иностраноста во ФНРЈ, Скопје, 1955.
 • Законик за битољска села из 1851 година, Београд, 1954.
 • Чифлигарските аграрно-правни односи во Македонија во времето на зрелиот чифлигарски аграрен систем во втората половина на 19 век.
 • Прилог кон прашањето за формите на земјишна сопственост во Македонија, Скопје, 1952.
                                     
 • Емануил Чучков, директор на гим назија Скопје, Штип Епаминонда поп Андонов, професор Струмица Злате Билјановски, заменик пол. ком. на III - та бригада
 • организатори на востанието биле Димитар Поп Георгиев Беровски 1840 - 1907 г. и неговиот дедо Поп Стојан од Разловци. Димитар Беровски се школувал во Русија
 • основачите на Македонското студенско друштво заедно со Даме Груев, Христо Поп Коцев, Димитар Мирчев, Никола Дејков и др. Учествува во работата на оформување
 • Милан Михајлов, Кочо Георгиев Коце Лазаров, Тодор Иванов Карапетков, Васил Мончев, Христо Татарчев, Христо Матов, Пере Тошев, Поп Стамат и други. Тие
 • Иван Георгиев Гарванов бил бугарски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, дел од Егзархиската групација во Македонија, основач
 • револуционерен комитет, заедно со Стефан Петров, Атанас Албански, Христо Поп Пандов и Јанчев од Штип. Во Скопје, Шалдев е учител во Скопското педагошко
 • Милан Михајлов, Кочо Георгиев Коце Лазаров, Тодор Иванов Карапетков, Васил Мончев, Христо Татарчев, Христо Матов, Пере Тошев, Поп Стамат и други. Тие
 • есента 1893 година како професор при Солунската машка гимназија Св. Кирил и Методиј се вработил Петар Поп Арсов. Даме и Поп Арсов заедно созреале на
 • и Георги Поп Христов Споменикот на Ѓорче Петров во истоимената населба во Скопје Мислителот Ѓорче Петров научно излагање на акад. Димитар Митрев со

Users also searched:

...