Топ-100
Back

ⓘ Релјеф ..
                                               

Долина

Во геологијата, долина е депресија со доминантна должина во еден правец, во однос на останатите. Претставува ерозивен облик кој се јавува во неколку геоморфолошки процеси. Многу длабоките речни долини се нарекуваат кањони и клисури. Долините можат да имаат два основни облици, U-облик и V-облик. Најголем број на долини припаѓаат на овие два основни типа или на некоја нивна комбинација.

                                               

Релјеф на Македонија

Релјефот на Македонија е претежно планински. На окулу 75% од нејзината територија има планини. Релјефот на Македонија е составен од ридови, ниски, средни и високи планини, висорамнини, котлини, речни долини и други релјефни облици. Најниска точка во Република Македонија се наоѓа на 44 m надморска височина кај селото Богородица близу Гевгелија, а највисоката е на 2746 m надморска височина на врвот Голем Кораб.

                                               

Св. Ѓорѓи (Ѓуземелци)

Св. Ѓорѓи - Бела Црква - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Ѓуземелци. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римско време. Во западниот ѕид на руинираната црквичка е вградена плоча со претстава на маж и жена до половина, чиј релјеф е доста оштетен, а покрај олтарот има писцина од мермер. Покривната конструкција е падната, на ѕидовите од внатрешната страна има фрескоживопис. Црквата се наоѓа на западниотраб од селото.

                                     

ⓘ Релјеф

 • За релјефот како уметнички поим, видете Релјеф уметност Релјеф Земјината површина кои настанале и непрестајно се менуваат со делувањето на внатрешните
 • највисоката е на 2746 m надморска височина на врвот Голем Кораб. Денешниов релјеф е создаден под влијание на внатрешни и надворешни сили низ долг период кој
 • Речниот флувијален релјеф го создава водата. Реките кои имаат голема сила вршат ерозивни дејства и при тоа настанува овој релјеф Притоа се добива флувијални
 • силно изразен карстен релјеф претставен со сите негови генетски типови. Бистра претставува вистински учебник за карстниот релјеф Тука можат да се сретнат
 • е за форма од пустинскиот релјеф наречена дина за други значења, види Дина појаснување Дина - облик на пустински релјеф односно куп од песок. Дините
 • присуството на пештери само по себе не е показател за карстен терен. Карстниот релјеф обично се јавува како последица од присуството на благо кисела вода што
 • Галичник, родното место на Пулевски, релјеф од Споменикот. Кресненско востание, релјеф од Споменикот. Пулевски на релјеф преставен како просветен деец.
 • Свети Наум и манастирот, релјеф од Споменикот. Св. Климент пишува на Глаголица, релјеф од Споменикот. Двата просветители на релјеф преставени како просветени
 • Рамничарскиот релјеф е незначително застапен поради трајно присуство и смена на ниски ридови. Оттаму во Малеш 90 од ридестиот релјеф е сместен од 800
 • варовници. На страните на клисурата е изразен водосоголен релјеф а фосилен леднички и доледнички релјеф се јавува во повисоките делови, каде што има моренски
 • лицето. Се наоѓа во горнонадворешниот дел на лицето и гради карактеристичен релјеф на лицето. Се зглобува со горната вилица, слепоочната, клинестата и челната
Релјеф
                                               

Релјеф

За релјефот како уметнички поим, видете Релјеф уметност. Релјеф Земјината површина кои настанале и непрестајно се менуваат со делувањето на внатрешните и надворешни природни сили. Тектонски облици на релјефот се планините, вулканите, потонатините или басените и сл. За разлика од тектонските, има и многу други облици на релјефот, како ерозивните, во кои спаѓаат флувијалните речни, карстни, леднички леднички, абразивни морски и езерски, еолски пустински облици и други.

Users also searched:

...
...
...