Топ-100
Back

ⓘ Бројни системи ..
                                               

Двоичен броен систем

Двоичен броен систем - броен систем кој изразува бројчени вредности користејќи два симбола: 0 и 1, обично по пат на положбен запис со основа 2. Овој систем е од суштинско значење кај сите современи сметачи, заради неговата примена во секое дигитално струјно коло со логички порти. Историски, за творец на двоичниот броен систем се смета индискиот математичар Пингала, кој разработил математички начин на претставување на прозодијата. Оттогаш, се вршени различни проучувања и подобрувања на истиот, а во 1679 година, Готфрид Лајбниц дошол до неговиот современ облик, објавувајќи го во написот "Обј ...

                                               

Десетичен броен систем

Десетичен систем - броен систем кој како основа го има бројот 10 и претставува најзастапениот броен систем во светот. Десетичен запис честопати се однесува на положбениот запис со основа 10 како што се познатите индоарапски бројки; покрај ова, може да се однесува поопшто и на неположбените системи како римскиот и кинескиот, кои исто така се на основа 10. Децимали се однесуваат и на десетичните дропки, било посебно или наспроти простите дропки. Во овој контекст, децималата е десетти дел од нешто, т.е. последоватални десетки од една целина.

                                               

Кирилични бројки

Кирилични бројки - броен систем на основа на старословенската кирилица, употребувана кај јужните и источните Словени, вклучувајќи ја Македонија. Овој систем се употребувал во Русија сѐ до 1700-тите кога Петар Велики ја заменил со индоарапскиот броен систем. Системот бил квазидекаден, заснован на јонскиот броен систем и се пишувал со соодветни графеми од кирилицата. Секоја единица 1, 2. 9 имала своја буква, како и секоја десетка 10, 20. 90 и секоја стотка 100, 200. 900. Броевите се запшишувале од лево на десно со исклучок на броевите од 11 до 19. Тие биле пишувани од десно на лево. Броевите ...

                                               

Осмеречен броен систем

Осмеречен броен систем броен систем со основа 8 кој ги користи бројките од 0 до 7. Бројките можат да се направат од двоични бројки разделување на последователните двоични цифри во групи од по три бројки. На пример, двоичната претстава за десетичниот број 74 е 1001010, што може да се групира во 1 001 010 - така, осмеречната претстава ќе биде 112. Во десетичниот декаден систем, секое децимално место е основа 10. На пример: 74 10 = 7 × 10 1 + 4 × 10 0 {\displaystyle \mathbf {74} _{10}=\mathbf {7} \times 10^{1}+\mathbf {4} \times 10^{0}} Кај осмеречните бројки, секое место е основа 8. На приме ...

                                               

Основна запирка

Во математиката и информатиката, основната запирка претставува симбол кој се користи при запишувањето на броеви, со цек да се одвои целобројниот дел од дробен дел. Ова е општ поим што важи за сите бројни основи. При запишувањето на броеви во декадниот систем основната запирка се нарекува децимална запирка. Во бинарниот систем, таа се нарекува "бинарна запирка". Во некои земји, како англојазичните, се користи точка наместо запирка, која може да стои или на основната линија, или во средина.

                                               

Праисториски бројки

Броењето во праисторијата прво било помогнато со употреба на делови од телото, првенствено со прстите. Ова се одразило во етимологијата на одредени имиња на броеви, како на пример во имињата од десет и стот во прото-индоевропските броеви, и двата содржат корен * dḱ, исто така, што се гледа во зборот за "прст"). Раните системи на броење со употреба на рабош се појавуваат во Доцниот палеолит. Првите посложени системи се развиваат во Стариот Близок Исток заедно со развојот на раното пишување преку прапишувачкитесистеми.

                                               

Шеснаесетеречен броен систем

Шеснаесетеречен броен систем - броен систем составен од 16 основни симболи: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E и F. Овој броен систем е особено важен во информатиката и програмирањето каде што 4 бита секој бит е 1 или 0 може поскратено да се претстави користејќи само еден шеснаесетеречен знак. Се смета дека шеснаесетеречните броеви се "природни" за сметачите бидејќи тие работат со двоични броеви а претворањето на двоични броеви ви шеснаесетеречни и обратно се сведува на групирање на 4 двоични бита во еден шеснаесетеречен знак. На пример 0000 2 е 0 16, а 1111 2 е F 16. Со два шесна ...

                                     

ⓘ Бројни системи

 • нотација за броевите, со употреба на графеми или симболи. Постојат повеќе бројни системи од кои најпознати се: Единечен броен систем Двоичен броен систем Третичен
 • 0x32FF000F. бидејќи x не е дел од симболите на ниеден од често користените бројни системи еднозначно се опишува дека станува збор за шеснаесетеречен број. H:
 • египетски хиероглифи. Од овој хиерогливски систем произлегле бројни алфaбетски системи - хиератски свештенички и демотски народни Следниве хиероглифи
 • историскиот развој на дидактичката теорија и пракса се изградувале бројни системи со кои се одредувала структурата на работата во наставата. Денес се
 • 12400 1247F Броеви со броење на прачки 1D360 1D37F Историја на древните броjни системи History of writing ancient numbers Абакус Атички броеви Австралиско - абориџинска
 • кратката и за долгата скала на бројни системи за разлика од поголемите броеви, кои имаат различни имиња во двата системи На пример бројот 109 во кратката
 • статија: Дидактички системи на настава Во историскиот развој на дидактичката теорија и пракса се изградувале бројни системи со кои се одредувала структурата
 • 9. Jmol побарува инсталација на Јава и може да се користи на бројни оперативни системи На пример, Jmol е целосно функционален на Фајрфокс, Интернет
 • младина - песна на унгарскиот поет Шандор Петефи. Астрономија, Координатни системи Антологија руске лирике X - XXI век. Књига III: Средина XX века поч.
 • Велики. Со бројни додатоци и модификации во текот на историјата, ѕидините биле проследени како еден од најкомплексните и сложени системи некогаш. Првично
 • универзитет во Сиетл во 1980 година. Таулес има бројни теоретски придонеси за разбирање на проширените системи на атоми и електрони и за нуклеоните. Тој исто
                                               

Егејски броеви

Егејските броеви биле бројниот систем што го користеле минојските и микенските цивилизации. Тие се потврдени во писмата линеарно А и линеарно Б. Можеби преживеале во кипро-минојското писмо, каде досега е потврден единствен знак со вредност "100" на голема глинеста таблета од Енкоми.

                                               

Египетски бројки

Старите египетски бројки се користени во древниот Египет до првите векови во наша ера. Тоа бил децимален систем, често заокружен на највисок степен, испишан со египетски хиероглифи. Од овој хиерогливски систем произлегле бројни алфaбетски системи - хиератски и демотски.

Users also searched:

...
...
...