Топ-100
Back

ⓘ Математички релации ..
                                               

Криптографија

Криптографија потекнува од грчкиот јазик од зборовите скриено и напишано е практикување и учење на техники за сигурна комуникација во присусво на трета страна. Поопшто тоа е правење и анализирање протоколи кои го надминуваат влијанието на непријателот и кое е во врска со различни аспекти на информациска сигурност како што се доверливост на податоци, интегритет а податоци и автентикација. Модерната криптографија вклучува делови од математиката, компјутерската наука и електронското инжинерство. Примена на криптографијата има во кредитните картички, компјутерските лозинки и електронската трго ...

                                     

ⓘ Математички релации

  • дијаграми, како што се графиконите, главно се дизајнирани да пренесат математички односи - на пример, споредби со текот на времето. Комплексениот број
  • Хемометријата претставува примена на математички и статистички методи за анализа на хемиски податоци. Официјалната дефиниција според Меѓународното хемометриско
  • Строј информатика Андреевски, Венцислав П. 2007 5.9 Релации Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 214. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • Скопје ја одбранил сво јата докторска дисертација Некои методи за добивање релации меѓу елементите од еден триаголник Како асистент се вклучил во наставата
  • графиконот на функцијата не ја пресекува y - оската. Некои 2 - димензионални математички релации како што се кружници, елипси, и хиперболи можат да имаат повеќе од
  • го покрие мноштвото на физички контексти Математички во брановидната механика во неизвесните релации помѓеу местото и времето произлегува бидејќи
  • традиционални фокуси спаѓаат, општествената стратификација како класните релации религијата, секуларизацијата, современоста, културата и девијацијата
  • алгебарска или логаритамска функција, под услов да ги утврдиме алгебарските релации меѓу променливите на функцијата. Е. Т. Бел, рекол дека е достапен за секој
  • атрибутивни, туку претставуваат нешто самостојно. Така кај асиметричните релации е поголем е помал не може да се каже дека тие се својства на предметите

Users also searched:

...