Топ-100
Back

ⓘ Археологија ..
                                               

Археологија

Археологија - наука која ги изучува материјалните остатоци, односно сите видливи траги на човечката дејност заради запознавање на нивната содржина во одредено време и простор, како и заради нивното значење во одредено социјално, економско и историско опкружување. Иако оваа наука вообичаено се поврзува со "старите работи", односно со дамнешното минато, со неа се опфаќа временски период од најстарите материјални остатоци па сè до нашето современие. Регистрирањето и собирањето на овие наоди се прави со помош на теренски истражувања рекогносцирање и ископување на материјалните остатоци зарди с ...

                                               

Културен ресурсен менаџмент

Во поширок смисол културен ресурсен менаџмент е управување со културните ресурси како што се полињата на уметностите и културното наследство. КРМ вклучува истражување, рекогносцирање и ископување за да одреди дека историските и културните ресурси на една општина, реон, регион, град или држава не се уништени од развојот и градењето. Овој вид на работа познат како културен ресурсен менаџмент е важен дел од археологијата, и е создаден од луѓе кои работат во универзитети, музеи, државни агенции и приватни компании. Развитокот на КРМ доведе до значаен развој на археологијата во државниот и прив ...

                                               

Археолошко препознавање

Прпознавање или проспекција - недеструктивна метода со која се означува пронаоѓање или утврдување на одредено археолошко наоѓалиште, само на основа на површинско набљудување. Археолошкото рекогносцирање е почеток на теренското археолошко истражување и го опфаќа прегледот на теренот и бележење на сите податоци кои укажуваат на местата каде може да се очекуваат наоѓалишта. Поставеноста на теренот, детаљите на релјефот, педолошките карактеристики на почвата, како и разликите кои можат да се приметат во вегетацијата, укажуваат на могужноста дека луѓето живеле во таа област во минатите времиња. ...

                                               

Брош

Брош - луксузна украсна игла, вид на накит. Првите украсни игли се користеле уште во бронзеното време и биле изработувани од бронза. Основна намена на брошот е да закачи женски фустан околу вратот или на градите. Се изработува како игла, од благородни метали или бронза, на чиј врв може да има украс од благородни метали или од скапоцени камења. Порано брошевите ги правеле кујунџии ги продавале во своите работилници. Поедноставни и поевтини парчиња биле продавани на панаѓури, собири или болваци. Во поново време масовно се произведуваат од различни стакла и пластика бижутерија.

                                               

Вазна Франсоа

Франсоа-вазна е најпозната вазна работена во црнофигурален стил во старогрчкото вазно сликарство. Таа претставува и прво класично дело работено со овој стил. Вазната е направена во втората четвртина од шестиот век п. н. е, а дело е на сликарот Клитија и лончарот Ерготим. На вазната се наоѓаат натписите "Ergotimos epoiesen; Cleitias egraphsen", кои значат дека Ерготим ја направил, а Клитије ја насликал. Тоа укажува на фактот дека во тоа време се раздвоиле улогите на грнчари и сликари. На неа се прикаани митолошки сцени со преку 200 ликови. Франсоа вазната е работена во Атиката, а подоцна е ...

                                               

Документи на кора од бреза

Документи на кора од бреза – средновековни руски текстови, повеќето пронајдени во Новгород, но пронајдени исто така и во други градов и во Русија, особено во Псков и Смоленск.

                                     

ⓘ Археологија

 • Археологија - наука која ги изучува материјалните остатоци, односно сите видливи траги на човечката дејност заради запознавање на нивната содржина во
 • Воздушна археологија или аероархеологија - наука за археолошки остатоци со нивно испитување од височина со помош на фотографија. Предностите на воздушните
 • Феминистичката археологија го застапува гледиштето дека половата улога е културолошки, а не биолошки определена и дека жените долго време биле обесправени
 • Археологија на животната средина е наука која почнала да се развива кон средината на XX век и денес се има осамостоено како посебна дисциплина која има
 • Аналитичката археологија го опфаќа дијапазонот на проучување на човечкото однесување и воопшто однесувањето во долгиот тек на човечката еволуција, преку
 • Институтот за Историја на уметноста со археологија при Филозофскиот факултет е наследник на Групата за историја и уметност основана во учебната 1946 47
 • Римска археологија го проучува периодот кој разни историчари различно го означуваат. Тоа е моментот кога престанува периодот на хеленизмот, а започнува
 • на уметноста и археологија Ги предава предметите: историја на уметноста на старите народи, класична археологија и античка археологија на Балканот. Од
 • улогата на полот во општественото уредување и развој. Феминистичката археологија го застапува гледиштето дека половата улога е културолошки, а не биолошки
 • македонски археолог и академик. Нарекувана е прва дама на македонската археологија Алексова е родена на 20 јануари 1922 година во Тетово. Гимназија завршила
 • Археологијата во Македонија започнува во XIX век, претежно од странски истражувачи. Работите продолжиле под покровителство на југословенската држава, а
 • од Глобалниот проект за археологија и спасување на океанографски податоци ГОДАР Првичниот поттик за податочната археологија дојде од потребата за реставрација
                                               

Бања (Бањани)

Бања - водовод од римското време.На повеќе места на полето се пронајдени остатоци од стар водовод, цели и фрагментирани тубулоси што се протегаат во правецот северно од селото, кон месноста Бања. Тука се наоѓаат силни извори од кои водата била носена до римскиот Скупи.

                                               

Сакрален објект

Сакрален објект во археологијата го означува објектот кој е симбол на предмети и луѓе на кој му припаѓаат божествени и верски појави.

Свети Стефан (Свети Николе)
                                               

Свети Стефан (Свети Николе)

Свети Стефан - археолошко наоѓалиште во Свети Николе Наоѓалиштето претставува црква од среден век. На источниот дел од градот се наоѓа гробишната црква Св. Стефан, изградена во 1910 година врз темели на еднокорабна црква. Пред влезот на црквата е најден масивен коринтски капител кој е прибран во Народниот музеј во Св. Николе.

Свети Николај (Свети Николе)
                                               

Свети Николај (Свети Николе)

Свети Николај - археолошко наоѓалиште во Свети Николе Наоѓалиштето претставува црква од среден век. При изградбата на новата црква Св. Николај се откриени темели од постара црква. Во дворот околу црквата е откопан гроб од камена конструкција – тип циста. Дворот пред западниот трем е поплочен со плочи од гробни конструкции на кои има врежани крстови.

Users also searched:

...
...
...