Топ-100
Back

ⓘ Сметководство ..
                                               

Сметководство

Сметководство е дисциплина што се занимава со запис, класификација, интерпретација и комуникација на финансиската информација. Практичарите се нарекуваат "сметководители".

                                               

Амортизација

Од економски аспект, амортизацијата го претставува трошењето на долгорочните средства кои фирмата ги употребува во период подолг од една година, а од финансиски аспект тоа се парични средства со кои се овозможува замена на потрошените долгорочни средства со нови. Целта на пресметка на амортизацијата за сметководствени цели е да се процени векот на употреба и да се определи методот на амортизацијата со кои трошокот на амортизацијата ќе овозможи искажување на реална и објективна вредност на долгорочните средства, а соодветно на тоа и реално и објективно искажување на резултатите од работењет ...

                                               

Биланс на успех

Билансот на успех ги прикажува главните приходи и расходи на банката или претпријатието, заедно со финансискиот резултат од работењето во текот на еден определен временски период.

                                               

Вонбилансни ставки

Вонбилансни ставки претставуваат минати или идни сметководствени настани кои, доколку се остварат одредени услови, може да создадат средства или обврски за фирмата.

                                               

Залиха

Залиха е стоката и материјалите што ги поседува бизнисот за крајна цел препродажба. Управување со залихи е дисциплина првенствено за одредување на обликот и поставување на порибено стока. Потребно е на различни локации во рамките на еден објект или во рамките на многу локации на мрежата за снабдување да му претходат на редовниот и планираниот тек на производство и залихи на материјали. Концептот на залихи, акции или работа во процес е проширен од производните системи до услужните бизниси и проекти, преку генерализирање на дефиницијата за "целата работа во рамките на процес на производство ...

                                               

Извештај за паричните текови

Извештај за паричните текови или уште познат како Извештај за готовинските текови претставува приказ на сите приливи и одливи на паричните средства во и од претпријатието во текот на определен временски период. Тој не спаѓа во редот на класичните финансиски извештаи како билансот на успех и билансот на состојба, но има големо аналитичко значење и затоа сè поголем број на претпријатија редовно го изработуваат.

Кредиторска задолженост
                                               

Кредиторска задолженост

Кредиторска задолженост или обврски спрема сметки се пари што ги должи бизнисот на своите добавувачи прикажани како обврска во билансот на состојба на компанијата. Таа е различна од обврските што се обврзуваат да бидат задолжени, кои се долгови создадени со документи од формални правни инструменти.