Топ-100
Back

ⓘ Применета лингвистика ..
                                               

Применета лингвистика

Применетата лингвистика - интердисциплинарно научно поле кое идентификува, проучува и понудува решенија за секојдневни проблеми поврзани со јазикот. Некои од примети на оваа лимгвистика се наменети за образованието, лингвистиката, психологијата, компјутерските науки, комуникологијата, антропологијата и социологијата.

                                               

Јазична антропологија

Јазичната антропологија, или јазичаричка антропологија, е гранка од антропологијата, која се служи со јазичарички методи за решавање на антрополошки проблеми, поврзувајќи ја анализата на семиотичките и особено јазичаричките форми и процеси со толкувањето на социокултурните процеси.

                                     

ⓘ Применета лингвистика

  • Споредбена лингвистика или позната и како компаративна филологија - дел од историската лингвистика и се занимава со споредување на јазици за да се дознае
  • Јазичниот опис, описната лингвистика или дескриптивна лингвистика е гранка на лингвистиката, која се занимава со објективно анализирање и опишување на
  • Антрополошката лингвистика - гранка на лингвистиката која го проучува односот на јазикот со културата и односот меѓу човековата биологија, когницијата
  • and Applications. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins. Кон тепријата на културната лингвистика Применета културна лингвистика Културна лингвистика
  • Историската лингвистика или дијахроната лингвистика - јазичаричка дициплина која се занимава со проучување на развојот на јазиците. Како главни цели на
  • Квантитативната лингвистика КЛ - дисциплина на општата лингвистика а поточно на математичката лингвистика Квантитативната лингвистика се занимава со
  • Когнитивната лингвистика КЛ - дел од лингвистиката која го толкува јазикот во смисла на концептите, понекогаш универзално, понекогаш поодредено за некој
  • Лингвистика јазичарство или јазикознание - научното проучување на јазикот. Лингвистиката зазема голем број на подисциплини и науки. Постои важна тематска
  • примена на било која од овие поддисциплини може да бидат назначени како применета антропологија Всушност, некои практични проблеми можно е да се повикаат

Users also searched:

...
...
...