Топ-100
Back

ⓘ Менаџмент ..
                                               

Антонио Фернандез

Антонио Фернандез се родил во 1917 година, во шпанското село Серзалес дел Кондадо, во семејство со 13 деца. На четиринаесетгодишна возраст го напуштил училиштето, бидејќи семејството било сиромашно и не можело да го финансира неговото образование. Подоцна се оженил со Цинија Гонзалез Диез и на возраст до 32 години се преселил во Мексико, каде се вработил во фирмата на нејзиниот вујко "Групо Мордело" која го произведува пивото "Корона". Таму постепено напредувал во хиерархијата и во 1971 година станал главен извршен директор. Благодарение на него, "Корона" станала најпознато пиво во Мексико ...

                                               

Вработување

Вработувањето е договор меѓу две страни, од кои едната претставува работодавач а другата вработен. Под вработен се подразбира: "Лице кое е во служба на друго лице под каков било договор за ангажирање, прецизен или имплициран, устен или на писмено, со кој работодавачот има моќ или право да го контролира и воведе вработиот во материјалните детали околу тоа како функционира работното место". Речник на Блеково право, стр. 471. Во комерционалното регулирање, работодавачот започнува продуктивна дејност, главно со намера да создаде профит, а вработениот внесува труд во претпријатието, обично во з ...

                                               

Корпоративно управување во Македонија

Корпоративното управување обезбедува структура низ која целите на компанијата се воспоставуваат, се дефинираат средствата за постигнување на тие цели и за следење и мониторинг на нивното остварување.

                                               

Менаџмент

Менаџментот според човековата и деловната организациска дејност, може да се дефинира како чин на дејствување на луѓето со цел да остварат посакувани цели. Менаџментот вклучува планирање, организирање, екипирање, водење или насочување, како и контролирање и организирање или обид за остварување цел. Вештината подразбира користење и манипулирање на човечки ресурси, финансиски ресурси, технолошки ресурси и природни ресурси. Менаџментот може, исто така, да се однесува на личност или луѓе кои го вршат чинот на управување.

                                               

Одбор на директори

Корпоративното управување може да се дефинира како власт во организациите применувана од одборот на директори и одговорност на менаџерите спрема стејкхолдерите. Одборот на директори е група на поединци со краен правен авторитет кој правни им се одговорни на акционерите и се избрани и од нив. Тој ја води и ја контролира компанијата,и од тука ефективен одбор е важен за успехот на компанијата. Тој е врска помегу менаџерите и инвеститорите и доброто корпоративно управуваље и инвеститорските односи. Постојат 2 вида на системи на одбори на директори: -едностепен -двостепен На пример во Велика Бр ...

                                               

Плата

Плата претставува надомест кој работодавачот му го исплаќа на работникот за извршената работа, труд или услуга. Платата се распределува во определен период од време, на пример, ден, недела, две недели или еден месец. Во економската наука, платата претставува цена на трудот како производен фактор.

                                               

Промена

Промената, квалитетот на непостојаноста и на текот имала прошарана историја како концепт. Во старогрчката филозофија, додека Хераклит ја сметал промената за секогаш присутна и за сеопфатна, Парменид го негирал нејзиното постоење. Овидиј, со неговото дело "Преобразби", има големо значење за класичното тематско сфаќање на промената како преобразба. Птоломејската астрономија предвидувала главно статичен универзум, со случајни промени ограничени во помалку вредните сфери. Средновековната мисла гаела голема почит кон авторитетот и откровението, значително стеснувајќи било каков поттик за промен ...

                                               

Раководење со проекти

Раководењето со проекти е дисциплина на планирање, организирање и управување со ресурсите што допринесува за успешно исполнување не специфични проектни цели. Проект претставува определена задача која има определени почетни и завршни датуми која се презема за да се создава уникален продукт или услуга кој придонесува за позитивна промена или додадена вредност. Овие определни карактеристики на проектите се во контраст со оние на процесите, или операциите, кои претставуваат, долготрајна функционална работа со која се повторува истиот процес на призводство на некој производ или услуга. Во практ ...

                                               

Управување со човечки ресурси

Менаџментот на човекови ресурси ги вклучува сите активности што менаџерите ги преземаат да ги привлечат и задржат вработените и да се обезбедат дека ја извршуваат работата на високо ниво и придонесуваат за постигнувањата на организационите цели. Овие активности го обликуваат системот за човекови ресурси на организацијата, кој се состои од пет главни компоненти: надградување на работата и повратна информација, обука и разво", плата и бенефициии регрутирање и селекција, односи меѓу вработените. Стратешкиот менаџмент на човекови ресурси е процесот со кого менаџерите ги дизајнираат компонентит ...

                                               

Бизнис администрација

Бизнис администрација е управување со бизнис. Ги вклучува сите аспекти на надгледување и надгледување на деловното работење и сродни области кои вклучуваат сметководство, финансии и маркетинг.