Топ-100
Back

ⓘ Геометријата е дел од математиката концентриран на прашања поврзани со големината, формите и релативмната позиција на фигурите во просторот. Геометријата е една ..
                                               

Тор

Поимот Тор може да се однесува на: Тор геометрија - ротациона површина со облик на ѓеврек која се создава со ротација на една кружница околу оска која е копланарно на иста тамнина со кружницата; Тор митологија - бог на громот, молњата и бурата, но исто така и на моќта, лечењето и плодноста во старонордиската митологија;

                                               

Пресек (појаснување)

Пресек може да се однесува на: Пресек со y-оската - точка каде што графикот на функција или релација ја пресекува y -оската Пресек геометрија - перспектива или ортографска проекција Пресек теорија на множествата - Пресекување на множества

Геометрија
                                     

ⓘ Геометрија

Геометријата е дел од математиката концентриран на прашања поврзани со големината, формите и релативмната позиција на фигурите во просторот. Геометријата е една од настарите науки. Основите на практичното знаење за должина, површина и волумен се познати уште од третиот век п.н.е. кога геометријата добила аксиоматичка форма од страна на Евклид со што се нарекла Евклидова геометрија која била стандард за многу векови подоцна.

                                     
 • Евклидовата геометрија или елементарната геометрија е математички систем разработен во Египет од древногрчкиот математичар Евклид од Александрија. Неговото
 • Нацртна геометрија е дисциплина од геометријата чија задача е тридимензионалните тела да ги претстави во дводимензионален простор со користење на соодветни
 • Аналитичка геометрија - дел од геометријата кој користи негеометриски методи за решавање на геометриски проблеми задачи Иако и стандардната геометрија користи
 • низа од рабови сочинува многуаголник и страна Теме Страна геометрија Ќелија геометрија Раб - Поимник за хиперпросторот од Џорџ Олшевски англиски
 • Во геометрија обем е периметар на круг, односно должината околу кругот должината на кружницата Физичка величина за обем е должина. Обем на круг има
 • Во геометрија права или права линија се опишува како бесширинска, бескрајно долга, совршено права линија, на која лежат бесконечно многу точки. Геометриско
 • проективна геометрија на три димензии која води до доказ на Дезарговата теорема со употреба на четврта димензија уште полиедри нацртна геометрија Аналитичката
 • со мали кругови до кои се испишуваат имињата. Точката во Евклидовата геометрија нема величина, правец, насока, ниту било каква друга особина, освен положба
 • правило се шрафира. Стилот на шрафирање го означува видот на материјал низ кој минува пресекот. Нацртна геометрија Графичка проекција Ортографска проекција
 • посебни точки се вика трансверзала или пресечка на a и b. Во Евклидовата геометрија Поставката за паралелност, или Постулат за паралелност, или Петти Евклидов
 • Во геометрија врска на теме од дведимензионален комплекс е граф што содржи информации за локалната структура на комплексот на теме. Тоа е графотеоретски
 • улога кај аналитичката геометрија диференцијалната геометрија и алгебарската геометрија Во рамките на дифиренцијалната геометрија постојат концептите влакнести
 • главно достигнување е развитокот на неевклидовата геометрија при што неговата цел била да развие геометрија во која петти постулат не е точен. Прифаќањето
                                               

Декаедар

На следната табела се претставени два примери на декаедри со неправилни страници. Петаголниот трапезоедар често се користи како десетстран зар во игри.

Users also searched:

геометриски тела википедија,

...
...
...