Топ-100
Back

ⓘ Економија ..
                                               

Агрегатна побарувачка

Агрегатната побарувачка ни го покажува вкупното количество на финални добра и услуги коешто различните сектори на економијата се подготвени да го купат и да го потрошат при различни општи нивоа на цените. На ниво на вкупната економија финални добра и услуги побаруваат следните сектори: секторот на домаќинствата C, секторот на претпријатијата I, државниот сектор односно буџетот G и надворешно-трговскиот сектор X-M. Значи, агрегатната побарувачка ја креираат претходно споменатите сектори: AD = C + I + G + X – M Секторот на домаќинствата троши најразновидни финални добра и услуги, како што се ...

                                               

Агрегатна понуда

Агрегатната понуда AS претставува однос помеѓу општото ниво на цените и вкупното количество финални добра и услуги што секторот напретпријатијата може да го произведе и понуди. Со оглед на оваа дефиниција, агрегатната понуда упатува на производствените можности на општеството, односно на потенцијалниот бруто-домашен производ.

                                               

Антициклични политики од неолибералната провениенција

Антицикличната политика од неолибералната провениенција претставува збир на мерки и инструменти на економската политика, кои произлегуваат од постулатите на неолибералните економски школи, во прв ред, монетаризмот.

                                               

Банка на Словенија

Словенечкиот толар бил официјална валута на Словенија од 1991 до 2007 година. Бил воведен во 1991 година наместо југословенскиот динар. Името настанало како комбинација од зборовите "талер" и "долар". На 8 октомври 1991 година, Банката на Словенија издала привремени банкноти, пуштајќи ги во промет како привремена валута. Во септември 1992 година, првите толарни банкноти биле пуштени во промет, проследено со монети во јануари 1993 година. Од 2004 година, курсот на толарот бил врзан за курсот на еврото. На 1 јануари 2007 година, толарот бил заменет со еврото, со што Словенија станала првата ...

                                               

Банка на Шпанија

Банка на Шпанија е национална централна банка и супервизор на шпанскиот банкарски систем. Таа е членка на Европскиот систем на централни банки. Нејзината дејност е уредена со Законот за автономија на Банката на Шпанија.

                                               

Биланс на плаќања

Биланс на плаќањата, познат уште како биланс на меѓународните плаќања или платен биланс претставува статистички извештај кој систематски ги прикажува сите економски трансакции на националната економија со останатиот дел од светот, за определен временски период, вообичаено за една година. За првпат, овај израз го употребил британскиот економист Џејмс Стујарт во 1767 год. Во својата правилна форма, тој започнал да се среќава во Англија кон средината на XIX век. Платниот биланс мора да го задоволи следново едноставно правило: трансакците кои значат одлив на пари, се бележат како дефицитни - с ...

                                     

ⓘ Економија

  • капитал и стоки. Портал: Економија Микроекономија Макроекономија Список на економисти Список на економски системи ММФ Политичка економија Понуда и побарувачка
  • полтичка економија до крајот на 19ти и почетокот на 20 век се однесува на економија economics во денешната смисла за зборот. Денес политичка економија има
  • Министер за економија - прв човек во министерството за економија на Република Македонија, институција која била основана во 1991 година. Моментален министер
  • Опитна економија експериментална економија - примената на опитни методи за проучување на економските прашања. Податоците собрани од опитите се употребуваат
  • Министерството за економија при Влада на Македонија ги следи состојбата и појавите на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската
  • Економија на Македонија - дел од поширокиот општествен систем на Македонија кој ги опфаќа стопанските односи, дејности, производството, трговијата и
  • Нобеловата награда за економија или Нобелова награда за економски науки, официјално: Награда за економски науки на Банката на Шведска во спомен на Алфред
  • Принципи на политичката економија или во полн наслов За принципите на политичката економија и оданочувањето англ. On the Principles of Political Economy
  • Меѓународна политичка економија - дисциплина која ги анализира економските односи во комбинација со политичката економија Како интердисциплинарно поле
  • Математичка економија - примената на математичките методи во економските теории и во анализата на проблемите презентирани во економијата. Овозможува формулирање
                                               

Производ

Производ или уште наречен продукт, во економската литература, се дефинира како резултат на човечката работа од областа на материјалното или духовното работење кој не е наменет за трговија, туку се користи исклучиво за самиот производител, за разлика од материјалната роба која исто така е производ на човековиот труд, која е наменета за размена на пазарот, продажба.

Users also searched:

...
...
...