Топ-100
Back

ⓘ Наука - Општествени науки, Преведувачка наука, Академик, Документација, Епидемиологија, Информација, Научен метод, Отворен пристап, Проект, Процес, Факт ..
                                               

Општествени науки

Општествени науки се група на академски дисциплини што ги проучуваат човечките аспекти на светот. Тие се засноваат на примена на научни методи во изучувањето на човечката средина. Исто така се познати како меки науки. Психологија го изучува човечкиот ум и однесување; социологија го разгледува човечкото општество и човечките врски остварени во неговите рамки; политичките науки го изучуваaт владеењето на различните групи и земји; комуникација - текот на дискурсот низ различните медиуми; а економија ги разгледува производството и распределбата на богатство во општеството.

                                               

Преведувачка наука

Науката за преведување е дисциплина што содржи елементи од општествени науки и хуманитарни науки, што се справува со систематското проучување на студиите на одредени теории, опишувањето и промената на преведувањето, толкувањето или и на двете дејности. Науката на преведување може да биде нормативна или описна. Како една посебна дисциплина, студиите на преведувањето имаат некои сличности со различните полиња на таквите преведувачки студии. Тоа вклучува компаративна литература, информатика, историја, лингвистика, филологија, филозофија, семиотика, терминологија и така натаму. Треба да се зем ...

                                               

Академик

Академик е личност која работи како истражувач, на универзитет или слична научна институција. Академик влече корени од грчкиот збор ακαδημία, или во превод академија. Во различни делови од светот титулата академик има различни значења и примени. Така на пример во Обединетото Кралство оваа титула е во блиска врска со титулите: Професор, Предавач и Читач. За разлика од ова во многу Европски земји па и во Македонија, титулата Академик е врвна титула за еден научен работник, и се доделува само на заслужни професионалци со добро искуство и импресивни резултати во нивната работа. Титулата во Мак ...

                                               

Документација

Општо земено, документација е било кој материјал за комуникација што се користи за да објаснат одредени карактеристики на еден предмет, систем или процедура. Често се користи во контекст на инжинеринг, каде што генерално се користат книги или компјутерски податотеки што означуваат структура и компоненти, или од друга страна, операција на систем/производ.

                                               

Епидемиологија

Епидемиологија - наука за факторите кои влијаат врз здравјето и болестите кај населенијата и претставува основа и логика на интервенциите кои се вршат во интерес на јавното здравје и превентивната медицина. Таа се смета за основна методологија на истражувањата за јавното здравје и има големо значење во медицината која се заснова на докази за идентификување ризични фактори за одредена болест и определување на оптималните пристапи на лекување кон клиничката пракса. Во истражувањето за преносливи и непреносливи болести, работата на епидемиолозите се протега од истражување на појавата на епиде ...

                                               

Информација

Информација - поим со многу различни значења во зависност од контекстот, но по правило е блиску поврзана со концепти како значење, знаење, инструкција, комуникација, репрезентација, и ментален стимул. Под информација го подразбираме само она сознание кое го менува знаењето на приемачот, односно сознанието кое дава ново знаење, различно од претходното. Овој термин денес е присутен во сите области на човековата дејност: техника, кибернетика, информатика итн. Според Б.Шешиќ, информација е испраќање, пренесување и примање на податоци и комуницирање со помош на знаци меѓу човекот и човекот, чов ...

                                               

Научен метод

Научниот метод или научниот процес е од фундаментално значење за научното истражување или при стекнувањето на ново знаење засновано на физички доказ од страна на научната заедница. Научниците користат набљудувања и просудување за да предложат пробни објаснувања за природните феномени, наречени хипотези. Според важечката претпоставка на методолошкиот материјализам, настаните што можат да се набљудуваат во природата можат да се објаснат само со природни закони, без да се претпостави постоењето или непостоењето на натприродното. Предвидувањата од овие хипотези се тестираат со различни експери ...

                                               

Отворен пристап

Отворен пристап означува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и најлесно изведлива форма на отворен пристап е објавување стручно рецензирани научни трудови од академски списанија без очекување авторите да бидат платени за тоа. Два важни документа на меѓународно ниво кои се однесуваат на отворениот пристап се Будимпештанската иницијатива за отворен пристап од 2002 година и Берлинската декларација за отворен пристап до знаење од природните и општествените науки од 2003 година. За постигнување отворен пристап, воглавно се применуваат две главни насоки, или нив ...

                                               

Проект

Проект е привремен ангажман чија цел е создавање на уникатен производ или услуга. Под "привремен" се подразбира дека проектот завршува на одреден датум. "Уникатен" подразбира дека конечниот резултат на проектот е различен од резултатите на другите резултати или функции на организацијата.

                                               

Процес

Процес е след на операции или настани што се јавуваат по природен или вештачки пат, и водат кон одреден резултат. За извршување на еден процес неопходно е време, простор, експертиза или некој друг ресурс. Еден процес може да се идентификува по промените што ги создава во карактеристиките на еден или повеќе предмети. Спореди: проект и структура. Поврзано: управување со процеси и теорија на процесите.

                                               

Факт

Факт е следното: Генерално, факт е настан што се има случено или изјава што е вистинита во одредена објективна смисла, без разлика на тоа дали некој ја зема за вистина или не. Некогаш, се разбира, има разлики во мислење над тоа што е фактички, и постојат одредени методи за минимизирање на тие разлики. Во право, факт е изјава што е прифатена како вистинита од страна на порота или судија по преглед на доказите. Во наука, факт е податок поддржан од научен експеримент. За еден податок да биде прифатен како научен факт, неопходно е повеќе квалификувани личности да дојдат до него; но дури и тога ...

                                               

Хипотеза

Хипотеза или темел, основа, база. Научната хипотеза мора да биде проверлива и заснована на претходни набљудувања или продолжение на научни теории.

                                               

Институт за научни информации

Institute for Scientific Information е основан во 1960 година од Eugene Garfield. Во 1992 година ISI премина во сопственост на Thomson Scientific & Healthcare и беше преименуван во Thomson ISI, а денес се нарекува Thomson Scientific. Денес оваа институција претставува дел од корпорацијата Thomson Reuters. ISI нуди пристап до повеќе референтни списанија и бази на податоци. Оваа институција е специјализирана за анализа на цитати и за библиометриска анализа – поле од науката кое е основано од Eugene Garfield. ISI во своите реферативни списанија и бази на податоци покрива неколку илјади научни ...

                                               

Science Citation Index

Science Citation Index претставува реферативно спиание кое е основано од страна на Institute for Scientific Information во 1960. Денес ова реферативно списание е во сопственост на Thomson Reuters. Во оnline верзијата на ова реферативно списание се пренесуваат податоци од околу 6400 водечки светски научни списанија од областа на науката и технологијата. Online верзијата на ова реферативно списание достапна е преку Web of Science базата на податоци, која пак, претставува дел од Web of Knowledge. Со пребарување низ оваа база на податоци може да се дојде до информации за тоа кои се референците ...