Топ-100
Back

ⓘ Образование - Образование, Средно образование, Министерство за образование на Кина, Информатичко образование, во Србија, во Македонија, Образованието на Инките ..
                                               

Образование

Образование е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување на различни содржини во зависност од возраста и потребите на поединци. Образованието вклучува и воспитни, покрај образовните содржини. Најзначајна образовна институција од образовно-воспитен карактер е училиштето. Со развиток на системот за комуникација образованието станува глобален процес каде е тешко да се усмерува само во саканиот правец на одредена социјална заедница. Образованието е процес со кој општеството ги пренесува акумулираните знаења, вештини и вредности од генерација на генерација. Во античките ...

                                               

Средно образование

Средно образование е степенот на образование по основно училиште. Средното образование е генерално завршна фаза на задолжителното образование. Меѓутоа, средното образование во некои земји се вклучува во периодот на задолжително, а во некои на незадолжително образование. Следната фаза на едукација е обично факултет или универзитет. Средното образование се карактеризира со преминот од типично задолжително, сеопфатно основно образование за малолетници кон изборно, селективно, високо образование за возрасни. Во зависност од системот, училиштата од овој образовен степен се нарекуваат средни учи ...

                                               

Министерство за образование на Кина

Министерството за образование на НР Кина е министерство задолжено за образованието во Кина, со седиште во Пекинг. Надлежен орган за министерството е Државниот совет, кој ги пропишува правилата што важат за сите сфери од образовниот систем во земјата. Тука спаѓаат задолжителното основно образование, средната и стручна спрема и високото образование. Меѓу другото, министерството има задача да издава уверенија за наставниот кадар, да спроведува стандардизација на наставната програма и учебниците, да воспоставува стандарди и да врши општ надзор на целиот образовен систем, настојувајќи да ја "ос ...

                                               

Информатичко образование

Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи и сметачко размислување. Како поддисциплина на педагогијата, таа исто така се осврнува на поширокото влијание на компјутерската наука во општеството преку нејзиното вкрстување со филозофијата, психологијата, лингвистиката, природните науки и математиката. Во споредба со научното образование и математичкото образование,образованието за компјутерски науки е многу помлада област. Во историјата на сметачите, дигиталните сметачи биле изградени са ...

                                               

Образование во Србија

Образованието во Србија е поделено на предучилишно, основно училиште, средно училиште и високо ниво. Образованието во Србија го регулира Министерството за образование и наука на Република Србија.

                                               

Образование во Македонија

Во почетокот на XIX век во Македонија единствени центри на македонско-словенската писменост биле келијните училишта при црквите и манастирите каде се подготвувал свештенички кадар. Меѓутоа со развојот на трговијата и занаетчиството се создала потреба, а и услови за создавање на училишта со световно образование кои би ги задоволиле потребите на македонското граѓанство. Меѓутоа отварањето на првите световни училишта на макеоднски народен јазик било попречено од неразвиеноста на македонското граѓанство и Цариградската патријаршија, односно грчката пропаганда во Македонија. Патријаршијата во М ...

Образованието на Инките
                                               

Образованието на Инките

Образованието на Инките за време на Империјата на Инките било поделена на две сфери: образование на високата класа и образование на останатото население. Кралската класа и неколку останати избрани класи од населението биле образовани од амаутите, односно "мудрите луѓе". Амаутите сочинувале специјална класа на луѓе. Меѓу нив биле филозофи, поети и свештеници кои ја зачувувале оралната историја на Инките.

Гувернанта
                                               

Гувернанта

Гувернанта е вработено лице чија задача е да ги учи и подучува децата во едно семејство. За разлика од дадилката или бебиситерката гувернантата игра улога на учителка во домот, која ги учи децата оние работи кои се очекувале од жената од средна класа: француски или друг јазик, свирење на пијано или друг музички инструмент и малку сликање и поезија. Кога момчињата ќе потпораснат, гувернантата ја заменува тутор.

Додипломски студии
                                               

Додипломски студии

Додипломски студии е етапа од образовниот процес која следи по средното образование и е предуслов за постдипломските студии. На крајот на овие студии, студентите добиваат диплома и може да ја додадат придавката дипломиран во своето звање. Одредени струки, во Македонија и во странство, на крајот на додипломските студии го даваат звањето магистер.

                                               

Постдипломски студии

Постдипломски студии е етапа од образовниот процес која следи по додипломските студии. Во склопот на постдипломските студии влегуваат студиите од втор и трет циклус, како и професионалните дообучувања, специјализациите и програми за сертификати, каде предуслов за упис е диплома. По завршувањето на студии од втор циклус обично се добива звањето магистер, а по завршувањето на студии од трет циклус - доктор. Постдипломските студии се вбројуваат како дел од високото образование.

                                               

Учебна година

Учебна или академска година е временскиот период кога една образовна институција одржува настава. Распоредот и начинот на кој е поделена учебната година зависи од етапата на образованието и од јуристидцијата каде се наоѓа образовната институција. Во Македонија, основното и средното образование имаат учебни години составени од две полугодија. Секое полугодие има све тримесечја. Високото образование во Македонија ја дели академската година на сва семестри: летен и зимски.