Топ-100
Back

ⓘ Право - Уставно право, Брдо, Право, весник, Кривично право, Азил, Амнестија, Декрет, Дипломатско право, Донација, Државјанство ..
                                               

Уставно право

Уставно право е изучувањето на основачките закони кои важат за опсегот на власта и авторитетот на разни органи во врска со создавањето и извршувањето на други закони од страна на владата. Уставот важи за влада или влади, ограничувајќи го контекстот во рамките на кој се создаваат правила, толкување на истите како и примената насила во случај на нивно кршење. Уставите може да се однесуваат на разни органи како организации, здруженија, апатриди и национални држави. Најчесто уставното право е правото на овие основачки закони, обичаи и практики кај националните држави. Не сите национални држави ...

                                               

Право Брдо

Селоѕо Право Брдо се наоѓа во планински реон. Селото се наоѓа во јужните падини на планината Огражден, југозападно од селото Долна Рибница. Климата е преходносредиземноморски, со минимум летен и зимски максимум на врнежите.

                                               

Право (весник)

Право е неделен весник, официјален орган на политичките и духовните интереси на бугарското население во Отоманското Царство, а подоцна станува орган на македонско-одринските интереси откако овие две области по Берлинскиот конгрес останале во рамките на империјата. Со текот на времето Право станува неофицијален орган на Македонскиот комитет од Софија и Македонската револуционерна организација, со што започнува да ги претставува интересите на македонското револуционерно движење.

                                               

Кривично право

Терминот кривично право, понекогаш наречен казнено право, се однесува на некој од разните правилници во различни судски надлежности чија заедничка карактеристика е потенцијалот за единствени и, често, тешки казни за непочитување. Кривичната казна, во зависност од прекршокот и судската надлежност, може да вклучува погубување, одземање на слободата, владин надзор или парични казни. Постојат и архетипски прекршоци, како убиството, но делата кои се забранети не се целосно усогласени со различните кривични законици и дури во одредени законски линии може да бидат нејасни бидејќи граѓанските прек ...

                                               

Азил

Азил е обичај да се обезбеди заштита на лица прогонети од политички причини. На државно ниво, тоа е регулирано со закони кои им овозможуваат на луѓето да останат во земјата во која пребегнале, без да бидат присилени да се вратат во својата земја. Правото на азил е едно од основните човекови права, според Универзалната декларација за човекови права од 1948 година. Секој има право да бара азил, освен криминалци и лица кои ги прекршиле принципите на Повелбата на Обединетите нации. Државите не се должни да дадат азил, туку тоа се прави на доброволна основа. Некои држави дозволуваат ова право д ...

                                               

Амнестија

Амнестија се донесува во облик на закон со кој одреден број лица се ослободуваат од гонење, потполно или делумно се ослободуваат од извршување на казните, им се заменува изразената казна со поблага, се одредува бришење на осуда или се укинуваат правните последици од таа осуда.

                                               

Декрет

Декрет е наредба, одлука или указ за именување или решение на власта по одредено прашање што се донесува од повисокиот ранг на власт. Во најголем број земји што имаат пишан устав Декретот главно нема траен правен карактер зашто не се носи во парламентот туку е привремена мерка на власта. Декрет во генерална смисла на зборот е право кое што обично му се доделува на шефот на државата претседател на република или монарх, уредено според определена постапка обично пропишана во устав. Има сила на закон. За овој концепт на одлучување, различни земји користат различни термини. Декрет во смисла на ...

                                               

Дипломатско право

Дипломатското право е дел на современото меѓународно право. Дипломатската дејност во сите нејзини форми и методи е сообразена со современото меѓународно јавно право. Дипломатијата како средство за надворешната политика на државата е тесно сврзана со меѓународните политички односи, посебно меѓународните односи на државите, а во поново време и со односите сврзани со дипломатски меѓународни организации и нивното функционирање. Како што е познато меѓународното јавно право во одредена гранка, претставува севкупност од правни норми, коишто ги регулираат односите меѓу субјектите на меѓународното ...

                                               

Донација

Донација - доброволна и безулсовна помош во пари, добра и услуги која не создава директна корист за давателот ниту обврска за враќање од примателот на донацијата и која може да биде дадена за цели од јавен интерес или за поддршка на активностите на примателот. Под донација се подразбираат и жирални давања, теледавање и организирани настани за прибирање средства. За реализација на донацијата треба да се склучи договор во писмена форма во кој како страни се јавуваат давателот и примателот на донацијата.

                                               

Државјанство

Државјанството е збир на определени овластувања и задолженија кои се воспоставуваат помеѓу државата и оние поединци што се припадници на определена државна заедница.