Топ-100
Back

ⓘ Историја - Историја, Институт за национална историја, на книжевноста, на Евреите, на Бутан, Економска историја, на Советскиот Сојуз ..
                                               

Историја

Историја - поим што означува сознанија за минатото. Кога се користи како име за поле на студии, "историја" се однесува на изучување и објаснување на минатото на човечките општества. Поимот "историја" потекнува од грчкиот збор "ιστορία" или historia, што значи расказ, иследување, испитување односно познавање она што е испитано и ја дели истата етимологија со англискиот збор story. Во поширока смисла на зборот, историја се што се случило, како во човечкиот живот, така и во природниот свет.

                                               

Институт за национална историја

Институт за национална историја - државна научна установа основана со уредба на владата на НР Македонија од 22 јули 1948 година, со основна задача да ја проучува историјата на Македонија и македонскиот народ, на народностите и на етничките групи што живеат во неа. Со посебен Закон за Институтот за национална историја од 1965 година поблиску се определени неговите задачи. Седиштето на Институтот за национална историја е во Скопје. За прв директор е именуван Митко Зафировски, а денешен директор на Институтот е д-р Драги Ѓоргиев. ИНИ својата дејност ја остварува преку научноистражувачка, изда ...

                                               

Историја на книжевноста

Историја на книжевноста или историја на литературата го проследува развитокот на литературата и литературните процеси во контекст на цивилизацискиот развој на човештвото. Настојува да прибере што повеќе податоци за литературните состојби на определен период, има научноистражувачки карактер, во постојана потрага е на нови текстови од архивската граѓа, кои би придонеле за расветлувањето на дадениот период. Оваа наука настојува да ги протолкува сложените врски и односи на литературата и општеството. Може да биде фкусирана на различни подрачја: историја на оддела литература, споредбена литерат ...

                                               

Историја на Евреите

Еврејската историја ја вклучува историјата на еврејскиот народ, вера и култура. Еврејската историја покрива период од речиси шест илјади години од времето кога била основана оваа религија.

                                               

Историја на Бутан

Историјата на Бутан може да се разгледа не неколку период, и најчесто се дели на рана бутанска историја, потоа историја од раниот среден век па сè до XX век и новата бутанска историја.

                                               

Економска историја

Оваа статија се однесува на академското поле на истражување. За историски настани погледнете Економска историја на светот, за промени во економските идеи погледнете Историја на економските теории. Економската историја претставува изучување на економијата или економските феномени во минатото. Анализите во економската историја се спроведуваат со употреба на комбинација од историски, статистички методи и теорија на применета економија во историски ситуации и институции. Во темата се вклучени бизнис историја, финансиска историја и делови од областа на општествената историја како историска демо ...

Историја на Советскиот Сојуз
                                               

Историја на Советскиот Сојуз

Историјата на Советскиот Сојуз може да се подели на неколку периоди: Историја на Советскиот Сојуз 1982–1991, распаѓање на сојузот Историја на Советскиот Сојуз 1964–1982, ерата на Брежнев Историја на Русија и Советскиот Сојуз 1917–1927, односно период од Октомвриската револуција до консолидацијата на моќта на Сталин Историја на Советскиот Сојуз 1953–1964, ерата на Хрушчов Историја на Советскиот Сојуз 1927–1953, ерата на Сталин